Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number S2, 2004

Dozymetria in vivo asymetrycznych wiązek promieniowania X stosowanych w napromienianiu nowotworów regionu głowy i szyi

R. Mężykowski, R. Żerański, P. Szczęsny, J. Minczewska

Summary:

Cel pracy: W pracy przedstawiono doświadczenie w przeprowadzaniu pomiarów in-vivo dawki wejściowej dla asymetrycznych wiązek fotonów, stosowanych podczas napromieniania nowotworów regionu głowy i szyi. Celem pracy było wykazanie, że wyniki otrzymywane dla tego typu pomiarów nie odbiegają od wyników uzyskiwanych dla pól symetrycznych. Materiał i metodyka: W pracy przeanalizowano dane pomiarowe dla 60 pacjentów z nowotworami regionu głowy i szyi, leczonych różnymi technikami z wykorzystaniem pól asymetrycznych, głównie techniką wspólnego izocentrum dla pola nadobojczykowego i bocznych pól szyjno-twarzowych. Dozymetrię in-vivo przeprowadzano za pomocą diod półprzewodnikowych podłączonych do dawkomierza wielokanałowego Multisoft firmy PTW. Stosowano ten sam zestaw współczynników kalibracyjnych i korekcyjnych co dla pozostałych pomiarów in-vivo. Za dawkę referencyjną przyjmowano wartość Entrance Dose obliczoną przez system planowania Helax, w punkcie przenoszonym do środkowego obszaru pola asymetrycznego. Dokładne położenie punktu pomiarowego było odtwarzane na pacjencie na podstawie położenia na wydruku DRR punktu obliczeniowego. Progi reagowania pozostawiono na poziomie przyjętym dla pól symetrycznych, czyli 8% dla pól z filtrem klinowym, pól skośnych i pól elektronowych, 5% dla pozostałych pól. Wyniki i wnioski: Osobno przeanalizowano wyniki dla poszczególnych rodzajów stosowanych pól, jak np. pola nadobojczykowe AP, pola boczne szyjno-twarzowe, pola boczne z odejoeciem od rdzenia (realizowane za pomocą kolimatora wielolistkowego lub osłony indywidualnej), pola skośne krtaniowe. Analiza wyników nie wykazała występowania błędu systematycznego związanego z zastosowaniem techniki pól asymetrycznych. Zmierzone błędy nie przekraczały przyjętych progów reagowania. Stwierdzono, że dozymetria in-vivo wiązek asymetrycznych wymaga położenia nacisku na dokładne odtworzenie na pacjencie położenia punktu pomiarowego. Nie jest konieczne stosowanie specjalnych współczynników korekcyjnych ani zmiana sposobu kalibracji.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(S2) : 290-290

FULL TXT (PDF: 0,26MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2