Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number S2, 2004

Dopuszczenie do praktyki klinicznej klinów wirtualnych dla akceleratorów Primus firmy Siemens

R. Mężykowski, R. Żerański, J. Minczewska

Summary:

Cel pracy: ZakŁad Radioterapii w Olsztynie wyposażony jest w dwa bliźniacze akceleratory Primus firmy Siemens, o energiach promieniowania X 6 i 15 MV. Aparaty mają możliwość stosowania klinów wirtualnych o dowolnym kącie klina. Napromienianie pacjentów odbywa się za pośrednictwem oprogramowania Primeview, powiązanego z systemem V&R Lantis. Plany leczenia z udziałem klinów wirtualnych przygotowywane są w systemie planowania 3D Helax. Przed zastosowaniem klinów wirtualnych w praktyce klinicznej konieczne było przeprowadzenie procedury weryfikacji, mającej na celu
sprawdzenie zgodności planowanego rozkładu dawki z rzeczywistym. W pracy przedstawiono opis tej procedury oraz otrzymane wyniki.
Materiał i metodyka: 1) Dla sześciu nominalnych wartości kąta klina wirtualnego (15 , 23 , 30 , 38 , 45 i 53 ) przeprowadzono pomiary profili dynamicznych z wykorzystaniem linijki detektorowej LA48, zainstalowanej w fantomie wodnym MP3 firmy PTW. Za pomocą oprogramowania Mephysto wygenerowano rozkłady izodoz, z których odczytano wartości kąta klina.
Za definicję kąta klina przyjęto kąt nachylenia izodozy na głębokości 10 cm. W systemie planowania obliczono rozkłady izodoz dla tych samych nominalnych kątów i porównano je z rozk³adami zmierzonymi. 2) Powtórzono procedurę określania kąta klina
wirtualnego z testów akceptacyjnych producenta akceleratorów. 3) Sprawdzono prawidłowość obliczeń w systemie Helax
dawki monitorowej (tzw. MU CAX Siemens) poprzez pomiary dawki absolutnej w wodzie komorą jonizacyjną. Wyniki: Dla obu energii promieniowania X stwierdzono zgodność nominalnej wartości kąta klina z rzeczywistą. Maksymalna rozbieżność dla pomiaru kąta z rozkładu izodoz wyniosła 1, natomiast dla pomiaru według procedury Siemensa 2 (przyjęto o tolerancję 2 ). Dla danej ilości MU CAX, obliczonej przez system planowania, stwierdzono, że zmierzona dawka absolutna zgadza się z dawką planowaną, średni błąd wyniósł 1.3%. Dla fotonów 6 MV zmierzony i planowany rozkład dawki jest praktycznie identyczny, różnica w nachyleniu izodoz nie przekracza 1 . Dla fotonów 15 MV stwierdzono, że kąt klina w systemie planowania jest średnio o ok. 8 mniejszy niż rzeczywisty.
Wnioski: Podjęto decyzję o dopuszczeniu do praktyki klinicznej klinów wirtualnych tylko dla energii 6 MV. Okresowe kontrole klinów wirtualnych włączono do programu zapewnienia jakości.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(S2) : 290-291

FULL TXT (PDF: 0,26MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2