Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number S2, 2004

Porównanie technik boostu klasycznego i jednoczasowego na podstawie „zysku terapeutycznego”

K. Ślosarek, A. Zajusz

Summary:

W technikach dynamicznych radioterapii możliwe jest zróżnicowanie dawki w napromienianym obszarze tak, aby uzyskać różne dawki w PTV, w CTV oraz np. w obszarze węzłów chłonnych.
Celem pracy było porównanie dwóch sposobów napromieniania: klasycznego polegającego na zmniejszaniu pola napromieniania w czasie kolejnych etapów leczenia oraz boostu jednoczasowego (SIB) związanego z różną wartością dawki frakcyjnej w czasie jednego seansu napromieniania. Obliczenia wykonano dla różnych wartości dawek frakcyjnych, współczynników radiobiologicznych (repopulacji). Dla oceny różnych technik napromienia wprowadzono wzór, który uwzględnia TCP, wartości NTCP oraz ich wzajemne relacje. Zastosowanie wzoru na obliczenie zysku terapeutycznego (TG) pozwoliło stwierdzić, że stosowanie techniki boostu jednoczasowego (SIB) w stosunku do technik klasycznych może prowadzić do wzrostu zysku terapeutycznego, czyli zwiększenia wartości TCP, przy równoczesnym zachowaniu wartości NTCP, zachowaniu wartości TCP, a zmniejszeniu NTCP lub zwiększeniu wartości TCP i równoczesnym zmniejszeniu NTCP. Wykonano również symulację wpływu zwiększania dawki frakcyjnej na zysk terapeutyczny.
Wnioski: Zastosowanie wzoru na obliczenie zysku terapeutycznego pozwala na porównanie planów leczenia i wskazuje, że większa wartość TG jest osiągnięta dla techniki SIB. Przeprowadzone obliczenia wskazują, że nie można zwiększać dawki frakcyjnej do dowolnie dużych wartości, ponieważ funkcja TG (Therapeutic Gain) osiąga maksimum dla wartości rzędu 3 Gy
w zależności od wyboru współczynników radiobiologicznych.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(S2) : 291-291

FULL TXT (PDF: 0,26MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2