Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number S2, 2004

Planowanie IMRT u pacjentów z rakiem w obrębie głowy i szyi, przy użyciu systemu planowania leczenia KonRad

B. Selerski, A. Wieczorek, T. Kuszewski, P. Kukołowicz

Summary:

Cel: Zaprezentowanie możliwości systemu planowania radioterapii KonRad, stosowanego do planowania leczenia, z wykorzystaniem techniki IMRT.
Materiał i metodyka: System planowania leczenia IMRT KonRad (Siemens) działa pod systemem operacyjnym Windows XP,
na komputerze klasy PC Pentium IV. Dozymetryczne dane wejściowe obejmują: procentowe dawki głębokie, profile oraz
współczynniki opisujące zależność wydajności w powietrzu i w wodzie, w funkcji wielkości pola. Dane wejściowe do planowania leczenia mogą być importowane z systemów symulacji wirtualnej lub innych systemów planowania leczenia. Komunikację zapewnia rozbudowany protokół DICOM-RT, umożliwiający import i eksport obrazów TK, konturów oraz planów. Użytkownik określa parametry oczekiwanego rozkładu dawki poprzez zadanie: minimalnej i maksymalnej dawki całkowitej,
dopuszczalnej w objętości tarczowej oraz dawek maksymalnych w narządach krytycznych. Ponadto określane są współczynniki nadające priorytet z jakim, w procesie optymalizacji, brane są pod uwagę wartości rozkładu dawki. Poszukiwanie rozwiązań dla realizacji napromieniania może być wykonane dla techniki „step and shoot” lub dynamicznej. Wynik optymalizacji prezentowany jest w postaci objętościowych histogramów dawka - objętość oraz tabeli zawierającej parametry rozkładu dawki w poszczególnych strukturach. System umożliwia jednoczesną optymalizację zarówno rozkładu dawki, jak i jej realizacji (sekwencjonowanie), dzięki czemu obliczony rozkład dawki jest identyczny z realizowanym. Po zaakceptowaniu planu leczenia generowany jest plan weryfikacyjny - rozkład dawki obliczony w zadanym przez użytkownika fantomie, z którego
wykorzystaniem, możliwa jest dozymetryczna weryfikacja planu leczenia. Do lipca 2004 r. techniką IMRT leczono 30 chorych z miejscowo zaawansowanymi nowotworami rejonu głowy i szyi.
Wyniki: U wszystkich pacjentów uzyskano zadowalający rozkład dawki. Jednorodność rozkładu dawek w objętości tarczowej zwykle nie przekraczała 4% (jedno odchylenie standardowe). Dawki w narządach krytycznych nie przekraczały granic tolerancji. Całkowity czas uzyskania optymalnego planu wynosił zwykle około 1 godziny (system potrzebuje około 2 minut na podanie rozwiązania spełniającego wymagane kryteria). We wszystkich przypadkach bez przeszkód zrealizowano leczenie.
Wnioski: Dotychczasowe doświadczenia upoważniają do rutynowego stosowania w Świętokrzyskim Centrum Onkologii planowania IMRT przy użyciu systemu KonRad, który jest bardzo przyjazny dla użytkownika.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(S2) : 293-294

FULL TXT (PDF: 0,26MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2