Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number S2, 2004

Zastosowanie detektorów typu MOSFET do pomiarów dawki w odbytnicy u pacjentów leczonych metodą brachyterapii HDR z powodu nowotworu prostaty

J. Wittych, J. Miedzińska

Summary:

Cel: Określenie możliwości prowadzenia kontroli dawek otrzymywanych przez rectum w czasie leczenia raka prostaty metodą brachyterapii HDR z wykorzystaniem detektorów typu MOSFET.
Materiały i metodyka: Do pomiarów użyto sondy doodbytniczej, w której umieszczono trzy detektory typu MOSFET model TN-502 RD. Kalibrację wykonano w wiązce promieniowania kobaltowego. Weryfikację układu pomiarowego przeprowadzono poprzez wykonanie pomiarów w woskowym fantomie z użyciem aplikatorów śródtkankowych typu igły dla sytuacji odpowiadającej geometrycznie sytuacji klinicznej. Pomiary przeprowadzono z użyciem aparatu HDR Gammamed Plus wykorzystującego źródło Ir-192. Położenie detektorów względem igieł określono poprzez wykonanie zdjęć lokalizacyjnych z wykorzystaniem
aparatu rtg typu ramię C. Plan leczenia wykonano w systemie planowania brachyterapii Abacus. Wykonano 53 pomiary dawek in vivo w odbytnicy u 11 pacjentów podczas 18 seansów terapeutycznych. W jednym przypadku nie wykonano pomiaru dla jednego detektora ze względu na jego zużycie. Położenie detektorów względem igieł określono poprzez wykonanie zdjęć lokalizacyjnych z wykorzystaniem aparatu rtg. Wyniki pomiarów porównano z obliczeniami wykonanymi w systemie planowania leczenia Abacus. Do oszacowania wielkości błędu pomiaru dawki wykorzystano wzór na niepewność pomiarową ? = ?D/D*100 % oraz zależność D~1/r2, gdzie r jest odległością od źródła do detektora. Niepewność pomiaru wynosi 10%.
Wyniki: 1.Różnica pomiędzy pomiarami dawek w fantomie z wosku i obliczeniami komputerowymi nie przekracza 8%.
2. Różnica pomiędzy pomiarami dawek in vivo w odbytnicy i obliczeniami dawek wynosi: poniżej 10% - 22 pomiary, 10% - 20% - 14 pomiarów, 20% - 30% - 7 pomiarów, 30% - 40% - 6 pomiarów, powyżej 40% - 4 pomiary.
Wnioski: Wyniki pomiarów wykazały prawidłowość obliczeń. Różnica pomiędzy dawką zmierzoną przez detektor a obliczoną w systemie planowania leczenia wynika głównie z niepewności pomiarowej. Dodatkowo różnica pomiędzy pomiarem i obliczeniami wynika z różnicy pomiędzy rzeczywistym ułożeniem igieł a rekonstrukcją tego układu w systemie planowania leczenia;
system planowania leczenia zakłada, że układ igieł jest równoległy i równomierny, co nie odpowiada rzeczywistej geometrii igieł. Wpływ na wyniki pomiarów ma również ruchomość prostaty i odbytnicy względem dozymetru w czasie wykonywania zdjęć lokalizacyjnych i w czasie leczenia. Detektory typu MOSFET wykazały swoją przydatność do pomiaru dawki in vivo w odbytnicy, jaką pacjent otrzymał w czasie leczenia raka prostaty metodą brachyterapii HDR.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(S2) : 294-294

FULL TXT (PDF: 0,26MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2