Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number S2, 2004

Detektory MOSFET jako narzędzie do weryfikowania dawek terapeutycznych wiązek elektronów w radioterapii

M. Dybek, W. Łobodziec, A. Kawa-Iwanicka, T. Iwanicki

Summary:

Cel: Zastosowanie detektorów MOSFET (Metal - Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) do pomiaru dawki in vivo wiązek elektronów w radioterapii.
Metody i materiały: Wykonano pomiary fantomowe polegające na zbadaniu zależności wskazań detektorów MOSFET
od: - wartości dawki wiązek elektronów, - temperatury otoczenia detektorów, - kierunku padania wiązki elektronów na detektor, - wielkości napromienianego pola. Zbadano także zmianę czułości detektorów w zależności od skumulowanej dawki. Detektory, ze względu na bardzo małe wymiary, umieszczano w odpowiednio zaprojektowanych nakładkach aluminiowych - w celu zapewnienia równowagi elektronowej podczas pomiaru dawki. Wskazania detektorów porównywano do wskazań komory jonizacyjnej typu Markus, posiadającej świadectwo wzorcowania. Pomiary wykonano z użyciem wiązek elektronów o energii 6, 9, 12, 15, 18, 21 MeV.
Wyniki: Zbadane zależności i określone na ich podstawie współczynniki korekcyjne umożliwiają zmierzyć dawkę wiązki elektronów z dokładnością ±2.5%.
Wniosek: Detektory MOSFET są dobrym narzędziem do weryfikowania dawki wejściowej w radioterapii wiązkami elektronów.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(S2) : 295-295

FULL TXT (PDF: 0,26MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2