Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number S2, 2004

Protokół kontroli jakości symulatorów terapeutycznych

S. Zielińska- Dąbrowska, W. Skrzyński, P. F. Kukołowicz

Summary:

Cel: Prezentacja protokołu kontroli jakości symulatorów terapeutycznych oraz doświadczenia z jego stosowania.
Materiał i metody: Protokół opracowano w oparciu o posiadane doświadczenie i dostępną literaturę z zakresu wiedzy
dotyczącej symulatorów terapeutycznych, aparatów terapeutycznych oraz konwencjonalnych aparatów rentgenowskich. Protokół zawiera 5 grup testów obejmujących łącznie 24 testy oceniające stan techniczny oraz parametry pracy symulatora terapeutycznego. Kontrolowane parametry to: parametry mechaniczne i geometryczne symulatora, parametry wiązki promieniowania, parametry mechaniczne stołu, parametry toru wizyjnego oraz parametry źródła promieniowania. W protokole przedstawiono przyjęte granice tolerancji oraz częstość wykonywania kontroli poszczególnych wartości parametrów.
Wyniki: Podstawowy zakres niniejszego protokołu zaczęto realizować w Świętokrzyskim Centrum Onkologii (OECO) w roku 1997. W obecnej formie stosuje się go w OECO i Centrum Onkologii - Instytucie dla symulatorów firm Siemens, Nucletron, Varian. Obecny zakres protokołu zapewnia całościową ocenę pracy tych symulatorów i pozwala na utrzymanie wysokiej jakości
ich pracy.
Wnioski: Protokół kontroli jakości symulatorów jest wdrożony w systemie zarządzania jakością w Świętokrzyskim Centrum Onkologii i Centrum Onkologii - Instytucie w Warszawie. Realizacja protokołu zapewnia dobre przygotowanie pacjentów do napromieniania wiązkami zewnętrznymi.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(S2) : 295-295

FULL TXT (PDF: 0,26MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2