Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number S2, 2004

Weryfikacja rozkładu dawki IMRT za pomocą matrycy półprzewodnikowej IMRTLog

K. Lis, M. Wachowicz, P. Kukołowicz

Summary:

Cel: Prezentacja procedury kontroli rozkładu dawki dla pacjentów leczonych techniką IMRT.
Metody i materiał: Kontrolę przeprowadzano z wykorzystaniem systemu IMRTLog produkcji szwedzkiej firmy ONCOLog MEDICAL, składającego się z matrycy 506 detektorów półprzewodnikowych rozmieszczonych na płaszczyźnie o wymiarach 22x23 cm w rozstawie 1x1 cm. System oferuje kilka metod porównania wyników: porównanie dawek bezwzględnych (w Greyach), różnica względna (w %), wizualne porównanie rozkładu dawki przedstawionej jako układ izodoz i kolorów oraz współczynnik g. W OE.C.O. rozkład dawki jest przesyłany z systemu planowania leczenia KonRad zgodnie z protokołem Dicom RT do komputera, na którym pracuje system IMRTLog. Porównaniu podlegają obliczone i zmierzone: rozkład dawki i dawka
dostarczona w izocentrum. Za kryterium poprawności przyjęto m.in. to, aby obszar z maksymalną dawką dostarczaną
w czasie pojedynczej sesji pomiarowej nie różnił się więcej niż o 5% od takiego obszaru na planie leczenia oraz aby współczynnik gamma nie przekraczał 1.0. Prezentacja dotyczy 58 testów wykonanych dla 34 pacjentów. W 44 przypadkach wykonano pomiar dawki w punkcie izocentrycznym i porównano go z wartooeciami podawanymi przez system planowania leczenia.
Wyniki: Wszystkie wykonane testy mieściły się w założonych granicach. Na brzegach pola, które są ograniczane stałymi szczękami kolimatora zaobserwowano „gorące punkty”. Spośród 44 pomiarów dawki w punkcie izocentrycznym jedynie 3 przekroczyły założony próg 5% - wszystkie one były wykonane w początkowej fazie i związane były z problemami z dokładnym określeniem głębokości pomiaru. Większość pomiarów (30 z 44) mieści się w zakresie ±3%, a 23 spośród 44 zawierają się w przedziale ±2%.
Wnioski: System IMRTLog jest bardzo przydatnym narzędziem do kontroli rozkładu dawki w technice IMRT. Wyniki przeprowadzonych kontroli pokazują, że system planowania leczenia KonRad spełnia kryteria dotyczące dokładności obliczeń oraz że realizacja techniki IMRT na akceleratorze ONCOR jest godna zaufania.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(S2) : 296-296

FULL TXT (PDF: 0,26MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2