Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number S2, 2004

Równoważna Dawka Jednorodna (EUD) jako dawka efektywna w radioterapii - porównanie rozkładu dawki promieniowania w teleterapii i brachyterapii

R. Kabacińska, T. Morgaś, A. Zuchora, R. Makarewicz, B. Drzewiecka

Summary:

Cel: Modelowa analiza efektywności rozkładu dawki w oparciu o parametr radiobiologiczny EUD. Porównanie wartości EUD dla rozkładu dawki w teleterapii i brachyterapii. Materiał i metoda: Analizowano 31 rozkładów dawki zastosowanych w brachyterapii guzów mózgu. Wyznaczono dawkę minimalną w zaplanowanym obszarze napromieniania (PTV) i parametr pokrycia CI. Ponadto analizowano 30 rozkładów dawki dla radioterapii gruczołu krokowego realizowanej techniką „box”, zgodnych z zaleceniami raportu ICRU nr 50. Wyznaczono dawki: minimalną, średnią i maksymalną w PTV. Dla wszystkich analizowanych rozkładów dawki wyznaczono wartości EUD w zaplanowanym obszarze napromieniania. Parametr ten wyznaczono w oparciu o histogram dyskretny rozkładu dawki oraz zależność frakcji przeżywającej komórek nowotworowych od dawki. Zastosowano dwa modele funkcji dawka efekt: model „one shot” i model liniowo-kwadratowy. Analizowano zależności między EUD a dawką przyjętą jako terapeutyczną (prescribed dose) dla rozkładów dawki w brachyterapii i teleterapii. Wyniki: Brachyterapia - średnia dawka minimalna w obszarze PTV wynosi 67% dawki terapeutycznej. EUD zależy od dawki minimalnej (r=0.9, p<0.001). Średnia wartość EUD jest prawie 30% wyższa od dawki terapeutycznej. Teleterapia - Wartość EUD jest równa dawce średniej w PTV i zbliżona jest do dawki terapeutycznej. Wnioski: EUD można uznać za model dawki efektywnej. W brachyterapii wartość EUD w zaplanowanym obszarze napromieniania jest znacznie wyższa od dawki terapeutycznej.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(S2) : 296-297

FULL TXT (PDF: 0,26MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2