Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number S2, 2004

Próby wykorzystania pozytonowej tomografii emisyjnej PET-CTdo planowania brachyterapii stereotaktycznej mózgu

A. Zuchora, A. Wronczewska, R. Kabacińska, J. Szefer

Summary:

Cel: Możliwość wykonania czynnościowego badania obrazowego jakim jest pozytonowa tomografia emisyjna PET-CT skłania do próby wykorzystania go do planowania brachyterapii stereotaktycznej dla pacjentów ze wznową guzów mózgu.
Materiał i metoda: Badanie wykonano u 6 pacjentów (4 kobiet i 2 mężczyzn), średnia wieku 56 lat, zakwalifikowanych
do brachyterapii stereotaktycznej mózgu. U pięciu pacjentów rozpoznano glejaka wielopostaciowego, u jednej z pacjentek rozpoznano skąpodrzewiaka. Pacjenci otrzymywali na czczo (po zbadaniu poziomu glukozy) 500 MBq fluorodeoksyglukozy -FDG znakowanej F18. Po 45 minutach wykonano badanie PET-CT: skany CT wykonano w modzie spiralnym o szerokości 3 mm, a PET w warstwie 3.5 mm. Do standardowego planowania brachyterapii wykonano badanie NMR w gradientowej sekwencji 3D w czasie T1 o grubości warstwy 1.3 mm a po założeniu ramy stereotaktycznej wykonano badanie CT. Wykonano fuzję obrazów CT i NMR. Definiując obszar planowany do napromieniania - PTV uwzględniano dane wynikające z badań NMR i PET-CT.
Wyniki: Na podstawie badań PET-CT określono miejsca wzmożonego wychwytu znacznika jako miejsce o największym
prawdopodobieństwie wystąpienia odrostu guza. Porównano je z obrazem otrzymanym z NMR, który posłużył do planowania
trajektorii biopsji i założenia cewnika do brachyterapii. We wszystkich przypadkach, uwzględniając dane z obrazów PET-CT, zwiększano objętość PTV definiowanego wstępnie na podstawie obrazów NMR.
Wnioski: Wykonanie badania FDG PET-CT przed zabiegiem brachyterapii stereotaktycznej mózgu może: - wpłynąć na dokładność miejsca pobrania biopsji oraz zmniejszyć ilość pobranych do oceny próbek, - poprzez uwzględnienie obszarów wzrostu aktywności FDG w miejscu odrostu guza dokładniej określić PTV.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(S2) : 297-297

FULL TXT (PDF: 0,26MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2