Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number S2, 2004

Zapewnienie jakości w technice dIMRT w Centrum Onkologii w Bydgoszczy

T. Morgaś, B. Drzewiecka, J. Winiecki, K Majewska

Summary:

Cel pracy: Modulacja intensywności dawki jest nowoczesną metodą radioterapii stosowaną w CO w Bydgoszczy
od października 2002 r. Technikę IMRT można realizować w sposób statyczny lub dynamiczny. W naszym ośrodku wybraliśmy
technikę dynamiczną. Celem pracy było przygotowanie rutynowych procedur kontroli jakości dla dIMRT.
Materiał i metoda: W celu wdrożenia dIMRT wykonano zgodnie z danymi literaturowymi testy aparatów w zakresie trybu dynamicznego pracy kolimatora wielolistkowego zarówno mechaniczne (A skew, B skew, Center Line Offset, Leaf Gap Error) jak i dozymetryczne (Leaf Speed Stability, Garden Fence, Gravity Test). W Zakładzie Fizyki Medycznej opracowano program komputerowy pozwalający porównać oczekiwaną fluencję dawki uzyskaną przy pomocy systemu Cadplan/Helios z fluencją rejestrowaną na aparacie terapeutycznym w oparciu o algorytm gamma opisywany przez Low et al. (Med. Phys. 25 (1998).
Wyniki: Przeprowadzone testy pozwoliły na opracowanie standardów zapewnienia jakości w radioterapii z wykorzystaniem
dIMRT, stosowanych obecnie w CO w Bydgoszczy.
Wnioski: Wdrożenie nowej techniki radioterapeutycznej (dIMRT) należy poprzedzić dodatkowymi pomiarami aparatu jak również testami z wykorzystaniem specjalistycznego fantomu. Testy dozymetryczne ukierunkowane na kontrolę stabilności poruszania się listków dla dMLC, powtarzalność ich pozycji oraz wpływ na deponowaną dawkę są istotnym elementem
rutynowych kontroli pracy aparatu, na którym realizowana jest terapia dIMRT.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(S2) : 297-298

FULL TXT (PDF: 0,26MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2