Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number S2, 2004

Ocena dokładności obliczeń rozkładów dawki realizowanych przez systemy planowania leczenia Cadplan i Theraplan dla wiązki elektronowej

R. Barańczyk, S. Hyödynmaa, J. Eskola, J. Lesiak, B. Rozwadowska-Bogusz, A. Kołodziejczyk, M. Waligórski

Summary:

Cel pracy: Weryfikacja rozkładu dawki obliczanego przez systemy planowania leczenia CadPlan i Theraplan znajdujące się w Centrum Onkologii w Krakowie i Szpitalu Uniwersyteckim w Tampere (Finlandia).
Materiały i metodyka: Ocena dokładności obliczeń wykonywanych przez systemy planowania leczenia polegała na porównaniu wartości dawki zmierzonej metodą termoluminescencyjną (odpowiednio wykalibrowanymi detektorami TL Li B O : 2 4 7 Mn,Si) w wybranych punktach pomiarowych wewnątrz fantomu antropomorficznego typu Alderson, z dawką obliczoną w tych
samych punktach za pomocą systemów planowania leczenia. Rozkład dawki w fantomie sprawdzono dla dwóch lokalizacji: obszaru płuca oraz ślinianki przyusznej. Przy pomocy komputerowych systemów planowania leczenia CadPlan v.6.3.2 (Varian) i Theraplan v.3.5 (Theratronics) opracowano plany napromieniania pojedynczą wiązką elektronową o energii 16 MeV. Napromienianie fantomu dla każdej z lokalizacji przeprowadzono dwukrotnie przy użyciu akceleratora medycznego Clinac 2100 (Varian).
Wyniki: Na podstawie analizy wartości dawek zmierzonych metodą TL w dwóch, kolejnych seriach naświetlania fantomu
Alderson stwierdzono akceptowalną powtarzalność dostarczania dawki do obszarów zainteresowania, zawierającą się w granicach ±3%. Różnice pomiędzy względnymi wartościami dawek zmierzonych metodą TL a dawek obliczonych w tych punktach za pomocą systemów planowania leczenia CadPlan i Theraplan zawierały się w przedziale od -15% do +6% (obszar płuca) i od -8% do +15% (obszar ślinianki przyusznej).
Wnioski: Analiza wartości różnic pomiędzy dawkami zmierzonymi metodą TL i obliczonymi na podstawie opracowanych
planów leczenia wskazuje na akceptowalną zgodność pomiędzy dawką zaplanowaną za pomocą systemów CadPlan
i Theraplan a dostarczoną do obszarów zainteresowania. Większe różnice stwierdzono w obszarze wysokiego gradientu dawki, na granicach obszaru „leczonego” oraz na granicy ośrodków o dużej różnicy gęstości.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(S2) : 298-298

FULL TXT (PDF: 0,26MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2