Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number S2, 2004

Analiza wyników leczenia chorych na miejscowo zaawansowanego raka piersi w Centrum Onkologii w Bydgoszczy

A. Partyka, W. Windorbska, G. Kulińska

Summary:

Założenia i cel pracy: Ocena wyników i przyczyn niepowodzeń leczenia w grupie chorych na miejscowo zaawansowanego
raka piersi leczonych pierwotnie neoadjuwantową chemioterapią. W pracy oceniano również rolę radioterapii i wybranych czynników rokowniczych w powyższej grupie pacjentek.
Materiał: Retrospektywnej analizie poddano wyniki leczenia prowadzonego w Regionalnym Centrum Onkologii w Bydgoszczy w latach 1996-1998, u pacjentek z rozpoznanym rakiem piersi w III° i IV° (M0) zaawansowania klinicznego.
Wyniki: Analizie poddano wyniki leczenia 162 chorych. Po leczeniu indukcyjnym u 118 chorych przeprowadzono radykalną mastektomię (amputacja met. Patey'a). U 31 chorych stosowano radykalną radioterapię. Ze względu na brak odpowiedzi na zastosowane leczenie, progresję miejscową bądź stwierdzenie cechy M1, 13 pacjentek kontynuowało leczenie cytostatykami albo, po odstąpieniu od chemioterapii, miało włączoną hormonoterapię. U 7 pacjentek nie podjęto dalszego leczenia
przyczynowego - głównie ze względu na pogorszenie stanu ogólnego. Dwie pierwsze grupy (CHTH+OP oraz CHTH+RTH)
podlegały szczegółowej analizie. W całej grupie uzyskano 38.9% 5-letnich przeżyć całkowitych i 26.5% 5-letnich przeżyć bezobjawowych (mediana okresu przeżycia wynosiła 38 miesięcy). Chore poddane, po indukcyjnej chemioterapii, leczeniu chirurgicznemu (a zwłaszcza te, u których stosowano po operacji leczenie uzupełniające: CHTH, RTH, HTH) rokowały znacząco lepiej niż chore poddane wyłącznej radioterapii (47,5% vs 16.1% 5-letnich przeżyć całkowitych i 33.9% vs 10.0% 5-letnich przeżyć bezobjawowych).
Wnioski: Wyniki lokoregionalne chorych z zaawansowanym miejscowo rakiem piersi uległy zdecydowanej poprawie wraz
z wprowadzeniem indukcyjnej i uzupełniającej chemioterapii. Czynnikami rokowniczymi okazały się: wielkość guza pierwotnego powyżej 80 mm, unieruchomienie węzłów chłonnych pachy (N2) oraz liczba zajętych węzłów chłonnych powyżej 4, zatory z komórek nowotworowych w naczyniach i przekraczanie torebki węzłowej w badaniu histopatologicznym. Główną
przyczyną niepowodzeń w leczeniu były przerzuty odległe (49.4%).

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(S2) : 299-300

FULL TXT (PDF: 0,26MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2