Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number S2, 2004

Stosowanie G-CSF w trakcie chemioradioterapii - ocena bezpieczeństwa

S. Nawrocki, A. Karczmarczyk

Summary:

Cel: Celem pracy była ocena bezpieczeństwa i skuteczności podawania G-CSF (Neupogen, Granocyt) w trakcie jednoczasowej chemioradioterapii. Stosowanie białokrwinkowych czynników wzrostu jest rekomendowane u chorych otrzymujących chemioterapię, u których dochodzi do neutropenii z gorączką neutropeniczną lub profilaktycznie w przypadku wybranych programów chemioterapii (np. tzw. dose dense chemotherapy w chłoniakach i raku piersi). Ze względu na brak publikacji
na temat stosowania G-CSF i GM-CSF w trakcie radioterapii nie jest ono rekomendowane w przypadku jednoczasowej
chemioradioterapii. Zauważono (dwa doniesienia zjazdowe), że stosowanie czynników wzrostu w trakcie chemioradioterapii może prowadzić do małopłytkowości, szczególnie w przypadku napromieniania regionu klatki piersiowej, jednak mechanizm pozostaje nieznany.
Materiał i metodyka: W okresie od sierpnia 2003 do kwietnia 2004 w Zakładzie i Oddziale Radioterapii w Olsztynie u 25 chorych leczonych w sposób skojarzony (chemioradioterapia jednoczasowa) stosowano w trakcie radioterapii granocyt, w celu
zminimalizowania przerw w leczeniu i podania chemioterapii w zaplanowanym czasie. W grupie leczonych większość stanowili chorzy na raka płuca (12 chorych), poza tym leczono 5 chorych na raka głowy i szyi, 4 chore z rakiem piersi, 3 chore z nowotworami narządu rodnego oraz jednego chorego na raka odbytnicy. G-CSF podawano chorym od 3 do 7 dni (średnio 5 dni).
Wyniki: Podawanie G-CSF ograniczyło przerwy w leczeniu i nie spowodowało żadnych poważnych objawów ubocznych.
W kontrolnych morfologiach, po zakończeniu podawania granocytu, spadek wartości płytek krwi zaobserwowano u dwóch chorych, jednak nie były to wartości wymagające interwencji.
Wnioski: Stosowanie G-CSF w trakcie chemioradioterapii, w celu zminimalizowania przerw w leczeniu, wydaje się bezpieczne i nie powoduje trombocytopenii. Ze względu na niewielką grupę chorych uzasadnione wydaje się przeprowadzenie badania prospektywnego II fazy.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(S2) : 300-300

FULL TXT (PDF: 0,26MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2