Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number S2, 2004

Brachyterapia HDR w leczeniu wznowy raka szyjki macicy - prezentacja przypadku

R. Kwiatkowski, J. Gawełko

Summary:

Cel pracy: Wznowy miejscowe są wraz z przerzutami główną przyczyną niepowodzeń w leczeniu raka szyjki macicy. Szczególnie trudne jest podjęcie decyzji terapeutycznej w przypadku wznowy w miednicy mniejszej - po uprzednim leczeniu napromienianiem. 75-letnia chora była leczona w Zakładzie Radioterapii z powodu raka szyjki macicy od 12.06.2002 do 08.08.2002 r. Chora była napromieniana radykalnie na obszar miednicy małej fotonami 15 MV techniką box do dawki
45 Gy/25 fr. Następnie otrzymała 30 Gy/4 aplikacje/7.5 Gy - specyfikacja dawkowa w pkt. A. Uzyskano całkowitą remisję zmiany. W październiku 2003 r. stwierdzono guz pochwy w górnej 1/2 długości prawej ściany - z owrzodzeniem. Średnica zmiany ok. 3 cm grubość ok. 0.5 cm. Nie stwierdzono innych ognisk nowotworu. Ze względu na odstęp 14 miesięcy od przeprowadzonego
leczenia i wystąpienie obecnej zmiany w okolicy uprzednio napromienianej - zadecydowano o leczeniu radykalnym
brachyterapią HDR 45 Gy/15 fr /3 razy w tygodniu. Napromieniano 1/2 obwodu pochwy (prawą ścianę) z marginesem
2 cm pochwy. Długość aktywna 5 cm. Dawkę specyfikowano na głębokości 0.5 cm. Ze względu na odczyn popromienny
w postaci zlewnej epiteliolizy chora nie zgłosiła się na termin jednej z aplikacji co wydłużyło leczenie o 2 tygodnie. Po otrzymaniu zaplanowanej dawki - w trakcie kontroli stwierdzono całkowitą regresję nacieku w pochwie i wygojenie się odczynu popromiennego. Obecnie 18 miesięcy od zakończenia leczenia bez cech wznowy nowotworu.
Wnioski: Brachyterapia HDR jest stosunkowo prostym sposobem umożliwiającym podanie wysokiej dawki w ściśle zdefiniowanym obszarze. Nowoczesne systemy planowania leczenia umożliwiają powtórne napromienienie techniką HDR - w polu uprzednio napromienianym przy pełnej kontroli dawki w obszarach tarczowych i narządach krytycznych przy dobrej tolerancji leczenia.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(S2) : 301-302

FULL TXT (PDF: 0,26MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2