Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number S2, 2004

Hipertermia - obiecująca perspektywa?

G. Owczarek

Summary:

Wprowadzenie: Hipertermia jest metodą leczenia, polegającą na doprowadzaniu ciepła w obręb guzów nowotworowych.
Wykorzystuje się w tej metodzie efekt kumulacji ciepła wynikający ze słabego ukrwienia niektórych regionów guza.
Temperatury w zakresie 40 C -45 C są cytotoksyczne dla komórek znajdujących się w środowisku o słabej perfuzji, a co za tym idzie niskim utlenowaniu, ph i słabych możliwościach odprowadzenia ciepła z obszaru guza. Komórki te zwykle są oporne na działanie promieniowania jonizującego i dlatego łączenie tych metod zwiększa efektywność leczenia.
Cel pracy: Ocena stopnia regresji zmian przerzutowych i miejscowego odczynu podczas leczenia promieniami i powierzchowną hipertermią mikrofalową.
Materiał i metodyka: Przedmiotem analizy jest grupa 33 chorych w wieku od 19 do 82 lat (średnia 59) leczonych w Instytucie Onkologii w Gliwicach w latach 2003-2004 z powodu zmian przerzutowych w skórze i tkankach miękkich (17 pacjentów), węzłach chłonnych (16 pacjentów). U 30 pacjentów zastosowano leczenie skojarzone - radioterapię z hipertermią mikrofalową (df 2-4 Gy, dc 20 Gy + 2 seanse 43 C/45 min. lub df=9 Gy dc 27 Gy + 3 seanse 43 C/60 min.) natomiast u 3 zastosowano samodzielną hipertermię mikrofalową (6 seansów 43 C/45 min). Rozpoznanie histopatologiczne raka postawiono w 24 przypadkach, mięsaka w 5, czerniaka w 3 i chłoniaka ziarniczego w 1 przypadku. Anatomicznie okolice nagrzewane stanowiły odpowiednio: głowa, szyja lub nadobojcza 19, klatka piersiowa 4, brzuch i pachwiny 3, kończyna górna 1, kończyna dolna 6. Pierwotne umiejscowienie stanowiły odpowiednio: płuca 7, głowa i szyja 6, układ pokarmowy 5, piersi 2, tkanki miękkie 6,
układ moczowo-płciowy 1, miejsce pierwotnie nieznane 6. Oceniano odczyn w czterostopniowej skali: 0 - brak, 1 - niewielkie zaczerwienienie, 2 - wyraźne zaczerwienienie, 3 - pęcherze podnaskórkowe. Badano czy występował ból w trakcie seansu i czy powodował przerwanie leczenia. U wszystkich chorych stosowano aplikatory powierzchowne do hipertermii mikrofalowej z bolusem wodnym.
Wyniki: W 1 przypadku zaobserwowano progresję po leczeniu, w 6 brak progresji, w 22 częściową regresję masy guza (min 9%, max 75%, średnio 37%) w 4 całkowitą regresję zmian. Całkowitą regresję zaobserwowano u chorych z rozpoznaniem czerniaka (3 chorych) i przerzutów raka płuca (1 chory). Brak odczynu wystąpił u 4 chorych, niewielkie zaczerwienienie u 15, wyraźny rumień u 6, pęcherze podnaskórkowe u 7. Dolegliwości bólowe wystąpiły w 8 przypadkach, w jednym była
konieczność przerwania seansu hipertermii. Pęcherze podnaskórkowe najczęściej występowały w okolicy głowy, szyi i nadobojcza (5 przypadków) i w rejonie kończyn (2 przypadki). U 3 pacjentów wystąpiła konieczność włączenia leczenia p-bólowego. Minimalny, maksymalny i średni okres obserwacji wyniósł odpowiednio 16, 354 i 113 dni.
Wnioski: Leczenie skojarzone za pomocą radioterapii w skojarzeniu z hipertermią jest obiecującą metodą leczenia zmian położonych powierzchownie. Leczenie to jest obarczone niewielką toksycznością i jest dobrze tolerowane przez pacjentów.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(S2) : 302-302

FULL TXT (PDF: 0,26MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2