Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number S2, 2004

Porównanie skuteczności chemioterapii i radioterapii w leczeniu uzupełniającym u chorych na raka jajnika leczonych operacyjnie, doświadczenia własne

L. Marciniak, J. Tujakowski

Summary:

Materiał i metody: Do chemioterapii I rzutu wg programu PC w wyżej wymienionym okresie zakwalifikowano 136 chorych w przedziale wiekowym od 25 do 75. Średnia wieku wynosiła 56 lat. Częstość poszczególnych stopni zaawansowania wg Figo przedstawiała się następująco: I0- 91 chorych (66.9%), II0 - 16 chorych (11.8%) i III0 - 29 chorych (21.3%). Do radioterapii
o charakterze leczenia uzupełniającego zakwalifikowano 58 chorych w przedziale wiekowym od 29 lat do 75 lat. Średnia wieku wynosiła 54 lata. Częstość poszczególnych stopni zaawansowania wg Figo była następująca: I0 - 55 chorych (94.9%), Ii0 - 2 chore (3.4%), III0 - 1 chora (1.7%). U chorych zastosowano radioterapię uzupełniającą z założeniem radykalnym na „pola jajnikowe dolne”. Planowane dawki promieniowania wahały się od 4000 cGy do 4600 cGy i wynosiły średnio 4330 cGy.
Odpowiedź na leczenie oceniano wg kryteriów WHO. W pracy przedstawiono podstawowe wskaźniki oceniane w analizie
czasu przeżycia - PFS i OS. Krzywą przeżycia porównano testem Log Rank.
Wyniki: Odsetek odpowiadających na leczenie wg programu PC był następujący: u 124 chorych (91.6%) uzyskano odpowiedz typu CR, u 2 chorych (1.4%) typu PR, u 3 chorych (2.1%) typu NC, u 4 chorych (2.8%) typu PD, u 3 chorych (2.1%) przerwano chemioterapię z powodu toksyczności i braku zgody na dalsze leczenie. Mediana czasu remisji wynosiła 30.5 miesiąca, a mediana czasu przeżycia całkowitego 41.4 miesięcy. Odsetek odpowiadających na leczenie promieniami jonizującymi był
następujący: u 56 chorych (96.5%) uzyskano odpowiedz typu CR, u 2 chorych (3.5%) uzyskano odpowiedz typu PD. Wznowa procesu nowotworowego wystąpiła pod postacią nacieku raka w szczycie pochwy i rozsiewu w obrębie jamy brzusznej.
W całej badanej grupie mediana czasu remisji wynosiła 68.3 miesiąca, a mediana czasu przeżycia całkowitego 71.9 miesiąca. 5 letnie prawdopodobieństwo przeżycia u chorych po operacji radykalnej leczonych wg programu PC wynosiło 88% i leczonych
napromienianiem wynosiło 96%. Różnica nie miała charakteru statystycznie znamiennego.
Wniosek: Napromienianie i chemioterapia uzupełniająca wg programu PC są równorzędnymi metodami leczenia u chorych na raka jajnika leczonych operacyjnie z założeniem radykalnym.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(S2) : 303-303

FULL TXT (PDF: 0,26MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2