Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number S2, 2004

Radioterapia skojarzona jednoczasowa z dotętniczą wysokodawkową chemioterapią w nieoperacyjnym raku głowy i szyi (RADPLAT): ocena metody leczenia

P. Milecki, P. Tomczak, W. Golusiński

Summary:

Cel: Ocena możliwości wprowadzenia do praktyki klinicznej jednoczasowej radiochemioterapii dotętniczej w nieoperacyjnym raku głowy i szyi oraz ocena wczesnych wyników leczenia według schematu RADPLAT (II faza badania klinicznego).
Materiał i metoda: Metoda leczenia jest oparta na ścisłej współpracy wielodyscyplinarnego zespołu złożonego z laryngologa, onkologa radioterapeuty, onkologa klinicznego i radiologa, który zapewnia jednoczeoenie precyzyjne w czasie realizowanie poszczególnych etapów leczenia. Leczenie obejmuje podawanie cisplatyny dotętniczo w dawce 150 mg/m wraz z tiosiarczanem sodu w trakcie kursu radioterapii prowadzonej do dawki całkowitej 70 Gy. Chorzy zakwalifikowani do badania spełniali między innymi następujące kryteria:
- IV stopień zaawansowania klinicznego,
- lokalizacja: gardło dolne, środkowe, jama ustna,
- nie zakwalifikowani do leczenia operacyjnego,
- stan ogólny dobry,
- możliwość podania dotętniczego cytostatyku,
- wyrazili zgodę na udział w badaniu.
Analiza z uwagi na niewielką liczbę chorych skupia się przede wszystkim na ocenie organizacyjnych problemów leczenia oraz ocenie wczesnej toksyczności terapii (RTOG/EORTC wersja CTC v. 3.0). W tym celu przeanalizowano przebieg i wyniki leczenia w oparciu o 6 chorych, które podjęto w naszych ośrodkach w październiku 2003 r.
Wyniki: W warunkach jakie posiadają nasze ośrodki przeprowadzenie leczenia jest w pełni możliwe. Jednocześnie należy podkreślić, że wprowadzenie programu RADPLAT nie powoduje istotnych problemów logistycznych pomimo, że leczenie jest prowadzone w trzech odrębnych ośrodkach. Problemem jest natomiast znaczna wczesna toksyczność leczenia. U jednego chorego w trakcie leczenia pojawiło się krwawienie z guza nowotworowego, które było powodem zakończenia leczenia.
Spośród analizowanych, 1 chory zrezygnował z leczenia po dawce 44 Gy z powodów osobistych (nie związanych z leczeniem), u 1 chorego w trakcie leczenia stwierdzono masywne krwawienie z guza, które uniemożliwiło dalszą kontynuacje terapii, u 3 chorych uzyskano całkowita regresję procesu nowotworowego, u 1 chorego nie uzyskano całkowitej regresji, przewidziany do dalszego leczenia ratującego. U 4 chorych ostry odczyn ze strony skóry i błony śluzowej nie przekraczał 3 stopnia wg RTOG/EORTC.
Podsumowanie: Metoda stawia duże wymagania wobec wszystkich członków zespołu terapeutycznego. Nakazuje pełną
synchronizacje na wszystkich etapach realizacji. Ze względu na charakter bardzo agresywnego leczenia jest metodą obarczoną znacznym ryzykiem poważnych powikłań. Wczesna tolerancja leczenia jest zadawalająca, co pozwala na kontynuację leczenia.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(S2) : 303-304

FULL TXT (PDF: 0,26MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2