Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number S2, 2004

Stężenia czynników układu fibrynolizy w wyciągach tkankowych raka piersi

E. Pietrusińska, E. Ziółkowska, P. Rhone

Summary:

Wstęp: Liczne badania przeprowadzone w ostatnich latach potwierdzają istotną rolę układu aktywacji plazminogenu
w progresji i inwazji guzów złośliwych w tym raka piersi. Podwyższone stężenia PAI-1, u-PA i u-PAR w tkance nowotworowej uznawane są za niepomyślne czynniki rokownicze.
Cel: Celem pracy była ocena stężenia wymienionych parametrów w tkance nowotworowej w porównaniu do tkanki makroskopowo prawidłowej oraz w zależności od niektórych czynników prognostycznych takich jak: wielkość guza, obecność przerzutów w węzłach chłonnych pachowych i receptorów estrogenowych w guzie nowotworowym.
Materiał i metody: Badaniami objęto grupę 30 chorych na raka piersi w wieku 39-79 (średnio 58 lat). W grupach o zaawansowaniu T1 i T2 było po 15 pacjentek, w stopniu N0-14 chorych a N1+N2 - 16 pacjentek. Grupa z dodatnimi receptorami estrogenowymi (ER+) liczyła 16 chorych, a z ujemnymi (ER-) 14. Z resekowanych tkanek raka piersi i tkanek sąsiednich
uznanych za prawidłowe, sporządzono ekstrakty, w których oznaczono za pomocą metody immunoenzymatycznej ELISA
stężenia badanych parametrów.
Wyniki: Stężenie u-PA w tkance nowotworowej było sześciokrotnie, a PAI-1 trzykrotnie istotnie w porównaniu z tkanką prawidłową, odpowiednio; p=0.00000002, p=0.0139. Stężenie u-PAR nie wykazało różnicy statystycznie istotnej. Stężenia u-PA i u-PAR nie wykazały statystycznie istotnych różnic w zależności od wziętych pod uwagę czynników rokowniczych. Stężenia PAI-1 były trzykrotnie istotnie wyższe w wyciągach tkankowych guzów większych tj. T2 w porównaniu do T1 (p=0.0098). Stężenie PAI-1 było także istotnie wyższe w wyciągach tkankowych raków niezawierających receptorów estrogenowych (ER-) w porównaniu do guzów, które je posiadały (ER+) (p=0.02).
Wnioski: 1. Stężenie PAI-1 i u-PA było istotnie statystycznie wyższe w tkance nowotworowej w porównaniu do tkanki
prawidłowej gruczołu piersiowego. 2. W zależności od czynników prognostycznych obserwowano istotnie statystycznie
wyższe stężenia PAI-1 w guzach o gorszym rokowaniu.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(S2) : 306-306

FULL TXT (PDF: 0,26MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2