Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number S2, 2004

Czynniki prognostyczne i predykcyjne u chorych na zaawansowanego raka krtani i krtaniowej części gardła napromienianych po indukcyjnej chemioterapii

K. Małecki, S. Korzeniowski, J. Ryś

Summary:

Cel pracy: Skojarzenie indukcyjnej chemioterapii (CHT) i radioterapii (RT) u chorych na zaawansowanego raka krtani i krtaniowej części gardła daje szansę na poprawę wyników leczenia i zachowanie narządu głosu. Brak jednak czynników predykcyjnych mogących pomóc w doborze pacjentów do takiego sposobu leczenia. Celem pracy jest próba oceny
klinicznych, histologicznych i molekularnych czynników prognostycznych i predykcyjnych u chorych na zaawansowanego raka krtanii i krtaniowej części gardła napromienianych po indukcyjnej chemioterapii.
Materiał i metodyka: W latach 1988 - 1997 u 108 chorych na zaawansowanego raka krtani i krtaniowej części gardła
zastosowano CHT: cisplatyna + 5FU. Grupa obejmowała 101 mężczyzn i 7 kobiet. Mediana wieku wynosiła 57 lat (zakres 36 -80 lat). U 7 chorych stwierdzono II zaawansowania klinicznego, u 27 - III , u 74 - IV . Sześciu chorych otrzymało tylko jedną
serię CHT. U 102 chorych podano 2-4 serii CHT. Następową RT zastosowano u 95 chorych. Wyniki leczenia analizowano
w odniesieniu do czynników klinicznych, terapeutycznych, histologicznych i molekularnych. Archiwalny materiał histologiczny był dostępny jedynie u 38 chorych. W tej grupie przeprowadzono retrospektywną ocenę stopnia zróżnicowania histologicznego raka, ocenę ekspresji EGFr, p53, Ki-67. Za kryteria oceny wyników przyjęto odpowiedź na CHT (CR+PR), przeżycie
bez wznowy lokoregionalnej (LRRFS) i przeżycie całkowite (OS).
Wyniki: Mediana okresu obserwacji wynosiła 20 miesięcy. Odpowiedź na CHT uzyskano u 62% chorych. LRRFS i OS
w odniesieniu do czynników klinicznych, terapeutycznych, histologicznych i molekularnych przedstawiono w Tabeli 1.
Najwy¿sze odsetki odpowiedzi na CHT uzyskano u chorych na raka w stopniu zró¿nicowania G3 oraz u chorych, u których nie stwierdzono ekspresji EGFr.
Wnioski: Czynnikami predykcyjnymi odpowiedzi na CHT są: stopień zróżnicowania histologicznego G3 oraz brak ekspresji EGFr. Zachowanie narządu głosu uzyskano u 46% chorych, którzy odpowiedzieli na CHT. Czynnikami prognostycznymi dla przeżyć są: odpowiedź na CHT i ekspresja EGFr.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(S2) : 306-307

FULL TXT (PDF: 0,26MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2