Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number S2, 2004

Analiza występowania późnych następstw po leczeniu oszczędzającym u chorych na raka piersi

A. Pawlaczyk

Summary:

Celem pracy była analiza częstości występowania i nasilenia późnych powikłań po leczeniu oszczędzającym u chorych na raka piersi.
Materiał badawczy stanowiła grupa 67 kolejnych chorych na raka piersi w stopniu I i II w/g TNM leczonych oszczędzająco w Dolnośląskim Centrum Onkologii w latach 1995-2001. Wszystkie chore po zabiegach oszczędzających przebyły napromienianie gruczołu piersiowego; u 93% d. całk. 50 Gy, u 7% 46-48 Gy; podwyższano dawkę w obrębie loży guza średnio o 10 Gy.
U 25% chorych stosowano napromienianie okolic węzłowych, u 40% chorych stosowano chemioterapię.
Metody: W odstępach 3-6 miesięcznych oceniano występowanie i nasilenie późnych następstw leczenia w tym: obrzęku limfatycznego ipsilateralnej kończyny górnej, martwicy tkanek miękkich, popromiennego zapalenia płuc, zwłóknienia płuc, popromiennego złamania żeber, plexopatii, odczynu skórnego i nasilenia teleangiektazji. Nasilenie tych objawów oceniano
wg 4 stopniowej skali. W odstępach rocznych wykonywano zdjęcia fotograficzne leczonych piersi.
Wyniki: Powikłania w stopniu 2 wystąpiły u 22% leczonych kobiet, w stopniu 3 u 6%. U żadnej z chorych nie stwierdzono występowania 4 stopnia powikłań. Najczęstszym powikłaniem był obrzęk limfatyczny ipsilateralnej kończyny górnej, który występował u 22% chorych; w stopniu 2 i 3 u 14.5%. Późny odczyn popromienny w stopniu 2 i 3 wystąpił u 9% chorych. Teleangiektazje w obszarze boostu wystąpiły u 4.5% leczonych kobiet, poza obszarem boostu u 9%. Nie zaobserwowano wystąpienia wznowy miejscowej procesu NPL.
Wnioski: Wyniki leczenia oszczędzającego u chorych na raka piersi wskazują na małe nasilenie późnych objawów niepożądanych.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(S2) : 307-308

FULL TXT (PDF: 0,26MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2