Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number S2, 2004

Wpływ ETZ/HTZ na występowanie raka sutka w materiale Centrum Onkologii w Gliwicach

A. Urban, L. Miszczyk

Summary:

Cel: Celem badania była retrospektywna ocena czynników ryzyka występujących podczas komplementacji hormonalnej
kobiet pomenopauzalnych na wystąpienie raka sutka.
Materiał i metodyka: Autorzy ocenili retrospektywnie grupę badaną, którą stanowiło 127 kobiet, które stosowały ETZ/HTZ od 1 roku do 21 lat, (mediana 12 lat), a następnie były leczone w Centrum Onkologii w Gliwicach z powodu rozpoznanego raka sutka. Średnia wieku w grupie wyniosła 57 lat. 27 kobiet stosowało ETZ a 100 HTZ, średni wiek rozpoczęcia HTZ wyniósł 51 lat.
W badanej grupie nie występował obciążony wywiad onkologiczny. U 13 chorych stwierdzono rak sutka jednocześnie występujący w obu piersiach, w pozostałych 114 przypadkach rak sutka występował w jednej piersi. Najczęstszym histopatologicznie był rak przewodowy. W 28% stwierdzono raka typ Bloom I, w 41%-Bloom II, w 31% -Bloom III. Średni czas do ujawnienia się nowotworu wyniósł 75 miesięcy. W 79% przypadków status receptorowy był dodatni. U 78% kobiet w badanej grupie status
receptorowy był dodatni. Stopień zaawansowania raka wyniósł T1-68%, T2-27%, T3-5%. Przerzuty w węzłach chłonnych stwierdzono u 21% chorych. ETZ była stosowana u 27% chorych, HTZ sekwencyjna u 32%, HTZ conti - 41%. W analizie statystycznej wykorzystano test-Studenta oraz analizę wieloczynnikową.
Wyniki: Największe ryzyko zachorowania na raka sutka stwarza terapia sekwencyjna stosowana powyżej 27 miesięcy (OR-1.58), najmniejsze ETZ stosowana powyżej 74 miesięcy (OR-1.12). Rodzaj stosowanej terapii nie ma wpływu na stopień złośliwości raka sutka (p<0.5). Najczęstszym histopatologicznie jest rak przewodowy (p<0.05) o dobrym rokowaniu ze względu na status receptorowy (p<0.05). Wykrycie raka sutka w trakcie ETZ/HTZ jest szybkie i we wczesnej postaci
choroby (p<0.05).
Wnioski: Raki sutka występujące w trakcie HTZ są wykrywane w stosunkowo wczesnej fazie zaawansowania oraz rokują
dobrze. Podjęcie decyzji o rodzaju HTZ powinno się wiązać z decyzją o jej czasie trwania.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(S2) : 309-310

FULL TXT (PDF: 0,26MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2