Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number S2, 2004

Ocena skuteczności leczenia wspomagającego octanem megestrolu u chorych na nowotwory regionu głowy i szyi, leczonych za pomocą przyśpieszonej radioterapii

M. Hutnik, W. Sąsiadek, A. Wygoda, T. Rutkowski, M. Syguła, B. Pilecki, M. Goleń, W. Przeorek, A. Heyda, K. Składowski

Summary:

Cel badania: Celem badania była ocena skuteczności leczenia wspomagającego octanem megestrolu u chorych na nowotwory regionu głowy i szyi, leczonych za pomocą radykalnej radioterapii (CAIR, CB) lub jednoczesnej chemio- i radioterapii.
Efektem ubocznym wymienionych, agresywnych metod leczenia jest często znaczna utrata masy ciała prowadząca do niedożywienia i w konsekwencji do przerw w napromienianiu.
Materiał i metoda: Do badania zakwalifikowano 30 osób. Protokół badania zakładał podawanie 800 mg (20 ml) octanu megestrolu w postaci zawiesiny doustnej w jednej dawce dobowej przez cały okres leczenia promieniami. Ocenie poddano wpływ leku na takie parametry jak: stan odżywienia, stężenie hemoglobiny, łaknienie, zmysł smaku i zmysł powonienia, ostry odczyn popromienny, szeroko pojęta jakość życia. Stan odżywienia oceniano na podstawie pomiarów antropometrycznych (masa ciała, grubość fałdu skórnego nad mięśniem trójgłowym ramienia, obwód środkowej części ramienia), badań biochemicznych (stężenie albumin w surowicy krwi, ilość kreatyniny w dobowej zbiórce moczu) oraz całkowitej liczby limfocytów (CLL) w 1 ml krwi obwodowej. Stężenia hemoglobiny monitorowano w oparciu o wyniki rutynowych badań krwi prowadzonych
w trakcie hospitalizacji. Ocena łaknienia, zmysłów smaku i powonienia oraz jakości życia oparta została na subiektywnych odczuciach pacjentów zawartych w wypełnianym przez nich kwestionariuszu. Nasilenie ostrego odczynu popromiennego błon śluzowych mierzono przy pomocy skali Dische.
Wyniki: U 18 pacjentów (60%) zaobserwowano wzrost masy ciała w trakcie leczenia, średnio o 1.5 kg. W 3 przypadkach (10%) masa ciała nie uległa zmianie. U pozostałych 9 chorych (30%) zanotowano spadek masy ciała. Należy jednak podkreślić, że w żadnym z ocenianych przypadków ubytek nie przekroczył 5% wyjść zaobserwowano u 27 chorych (90%). Maksymalne nasilenie ostrego odczynu popromiennego wynosiło średnio 9 punktów w 24 punktowej skali wg. Dische. W większości ocenionych przypadków doszło w trakcie radioterapii do zmniejszenia stężenia hemoglobiny oraz CLL - szczególnie duże spadki odnotowano w grupie pacjentów leczonych przy pomocy jednoczasowej
chemioradioterapii.
Wnioski: Wydaje się, że octan megestrolu poprawia tolerancję agresywnej radioterapii oraz jednoczesnej chemio- i radioterapii
i jest cenną składową leczenia wspomagającego.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(S2) : 311-312

FULL TXT (PDF: 0,26MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2