Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number S2, 2004

Wzrost częstości popromiennych aberracji chromosomowych w limfocytach pacjentów z nowotworem krtani

H. Lisowska, A. Lankoff, A. Banasik, A. Padjas, A. Wieczorek, T. Kuszewski, S. Góźdź, A. Wójcik

Summary:

Cel pracy: Opublikowane wyniki prac sugerują, że promieniowrażliwość in vitro limfocytów krwi obwodowej (LKO) pacjentów z nowotworem jest wyższa od zdrowych dawców. Efekt ten jest szczególnie wyraźny, kiedy częstość aberracji chromosomowych analizowana jest w LKO napromienionych w fazie S/G2 cyklu komórkowego. Celem niniejszej pracy jest porównanie częstości aberracji w LKO pacjentów z nowotworem krtani i dawców zdrowych po napromienieniu w fazie S/G2. Dodatkowo, w przypadku 20 pacjentów stosowano schemat wielokrotnego utrwalania aby zbadać wpływ perturbacji cyklu
komórkowego na częstość aberracji.
Materiały i metodyka: LKO 31 pacjentów pobrano przed rozpoczęciem terapii, hodowano i napromieniono dawką 2 Gy
(Co-60) po 67 godzinach hodowli. Hodowle transportowano i napromieniano w OECO na lodzie. Preparaty chromosomowe
sporządzano po 2 godzinnym traktowaniu kolcemidem 5, 7 i 9 godzin po napromienieniu. LKO 28 dawców zdrowych napromieniano i hodowano w taki sam sposób. Preparaty sporządzano 5 godzin po napromienieniu.
Wyniki i wnioski: W większości przypadków nie stwierdzono różnic w częstości aberracji między czasami utrwalenia. Oznacza to, że wynik uzyskany po jednym czasie utrwalenia jest reprezentatywny dla promieniowrażliwości dawcy. Zarówno
wśród pacjentów jak i dawców zdrowych stwierdzono silne zróżnicowanie częstości aberracji wskazujące na zróżnicowaną osobniczą promieniowrażliwość. Mimo stosunkowo małej liczby dawców w obu grupach wyraźnie widać, że częstość popromiennych aberracji jest wyższa w limfocytach pacjentów niż w limfocytach dawców zdrowych. Oznacza to, że promieniowrażliwość LKO może być markerem podatności na nowotwór krtani. Wynik ten musi być potwierdzony przez analizę większej liczby dawców.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(S2) : 312-313

FULL TXT (PDF: 0,26MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2