Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number S2, 2004

Niedokrwistość jako konsekwencja toksyczności radiochemioterapii chorych na raka szyjki macicy i jej wpływ na wyniki leczenia

A. Roszak, K. Bratos, P. Rychwalska, E. Cikowska-Woźniak, H. Włodarczyk

Summary:

Niedokrwistość jest uznanym czynnikiem prognostycznym chorych leczonych z powodu raka szyjki macicy promieniami
jonizującymi. Obecność niedokrwistości wiąże się z częstszym występowaniem wznów miejscowych i skróceniem całkowitego czasu przeżycia. Wdrożenie chemioterapii w ramach leczenia skojarzonego (radiochemioterapii) nasila toksyczność hematologiczną terapii, co może zwiększyć liczbę chorych z niedokrwistością i wpłynął na rezultaty radioterapii.
Celem pracy była ocena toksyczności hematologicznej chorych leczonych z udziałem radio- i chemioterapii w sposób
skojarzony z powodu raka szyjki macicy oraz wpływ współistniejącej niedokrwistości na wyniki leczenia.
Materiał i metoda: Analizą objęto 130 chorych z rakiem szyjki macicy w stopniu IIIB klinicznego zaawansowania,
2 otrzymujących radiochemioterapię (radykalna radioterapia + cotygodniowa chemioterapia 40 mg/m ). Parametry hematologiczne (hemoglobina, leukocyty, granulocyty, erytrocyty, płytki krwi) oznaczano na początku leczenia oraz w odstępach cotygodniowych. Toksyczność oceniano posługując się skalą WHO. Oceniono przeżycia chorych w grupie z prawidłową wartością Hb (11.0 mg/dl) i u chorych z niedokrwistością. Krzywe przeżycia oznaczono metodą Kaplana-Meiera, oceniając ich statystyczną wartość testem Wilcoxona.
Wyniki: W badanej grupie chorych, w trakcie prowadzonej radiochemioterapii, stwierdzono niedokrwistość o różnym stopniu nasilenia u 47 chorych (36.2%), w stopniu 3 u 1 (0.82%). Leukopenię obserwowano u 89 chorych (68.5%), w tym u 3 w stopniu 3 (7%), granulocytopenia wystąpiła u 36 chorych (27.7%), w tym u 3 w stopniu 3 (2.3%). Trombocytopenię zaobserwowano u 2 chorych (1.6%). Porównując krzywe przeżycia w grupie chorych z prawidłowym poziomem hemoglobiny i niedokrwistością
zaobserwowano, że ich przebieg jest zbliżony. Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic w przeżyciu w obu badanych grupach p=0.842.
Wnioski: 1). Niedokrwistość w leczeniu skojarzonym chorych z rakiem szyjki macicy wystąpiła u 36.2% chorych i jest wynikiem nasilonej toksyczności hematologicznej prowadzonego leczenia. 2). Nie stwierdzono istotnych różnic w przeżyciach w grupach chorych z prawidłowym i obniżonym poziomem hemoglobiny - niedokrwistością.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(S2) : 313-313

FULL TXT (PDF: 0,26MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2