Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number 6, 2004

Obecność Candida albicans w jamie ustnej a całkowita liczba limfocytów u chorych z nowotworami głowy i szyi

Artur Stryjski, Maria Borysewicz-Lewicka

Summary:

Wstęp: Leczenie promieniami jonizującymi powoduje pojawienie się i/lub nasilenie zakażenia grzybiczego. Celem pracy była ocena występowania
zmian grzybiczych w jamie ustnej u chorych objętych radioterapią z powodu nowotworów głowy i szyi oraz stwierdzenie, czy istnieje
zależność pomiędzy liczbą limfocytów i granulocytów obojętnochłonnych a zwiększeniem się liczby kolonii Candida albicans.
Materiał i metoda: Materiał z jamy ustnej pobrano od 50 pacjentów leczonych w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu promieniami
jonizującymi w dawce 60 - 70 Gy przez okres 6-7 tygodni z powodu nowotworów głowy i szyi. Grupę kontrolną stanowiło 20 chorych leczonych w tym Ośrodku z powodu innych nowotworów. U tych osób nie zastosowano radioterapii. U wszystkich wykonano posiew w kierunku
zakażenia grzybiczego jak również oceniono stan odporności na podstawie całkowitej liczby limfocytów (CLL), jak i poziomu granulocytów obojętnochłonnych.
Wyniki: Wyniki wykazały, że po przeprowadzonym leczeniu wzrosła liczba osób z dodatnim wynikiem posiewów w kierunku Candida.
Jednocześnie stwierdzono spadek CLL, u 34% chorych po radioterapii CLL w 1 mm był mniejszy niż 1 000, a liczba kolonii Candida powyżej
5 w porównaniu z 4% badanych przed radioterapią. Poziom granulocytów obojętnochłonnych u żadnego z chorych nie obniżył się poniżej 2000 w 1 mm.
Podsumowanie: Przeprowadzone badania sugerują, że radioterapia może mieć wpływ na rozwój zakażeń grzybiczych m.in. poprzez spadek odporności.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(6) : 249-252

FULL TXT (PDF: 0,09MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2