Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number 6, 2004

Dlaczego guzy masywu szczękowo-sitowego wymagają leczenia skojarzonego?

Wojciech Golusinski, Małgorzata Leszczyńska, Elżbieta Waśniewska, Wojciech Gawęcki

Summary:

Cel pracy: Celem pracy było przedstawienie wyników retrospektywnej analizy guzów złośliwych masywu szczękowo-sitowego ze szczególnym
podkreśleniem znaczenia leczenia skojarzonego oraz interdyscyplinarnego współdziałania w planowaniu terapii.
Materiał i metodyka: Analizą objęto 196 chorych leczonych w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej AM w Poznaniu w latach
1977-2001. 85% chorych było w zaawansowanym stadium choroby-T3 i T4; zwracał uwagę brak guzów w stadium T1. 60% guzów wychodziło z zatoki szczękowej, 30% z bocznej ściany jamy nosa, a pozostałe z sitowia, zatoki czołowej i klinowej. W utkaniu histologicznym dominowały
raki płaskonabłonkowe (60%), rzadziej stwierdzano gruczolakoraka i raka gruczołowato-torbielowatego (15%).
Wyniki: Wszyscy chorzy zostali objęci kompleksową opieką wielospecjalistyczną. Podstawą terapii było leczenie skojarzone-zabieg operacyjny uzupełniony radioterapią i chemioterapią. Zastosowano różne techniki operacyjne: operacja metodą Denkera (85 chorych), rynotomia
boczna wg Moure'a (31 chorych), częściowa resekcja szczęki (42 chorych), całkowita resekcja szczęki (36 chorych), midfacial degloving
(2 chorych). Pacjenci po całkowitej lub częściowej resekcji szczęki wymagali zaopatrzenia protetycznego. Nierzadko w trakcie i po ukończeniu leczenia chorzy korzystali z pomocy psychologa.
Wnioski: Analiza materiału klinicznego wskazała na konieczność interdyscyplinarnego współdziałania i zastosowania leczenia skojarzonego.
Podkreślono współpracę z patologami, radiologami, okulistami, neurochirurgami, chirurgami szczękowymi, radio-chemioterapeutami
oraz psychologami.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(6) : 253-256

FULL TXT (PDF: 0,50MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2