Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number 7, 2004

Węzeł wartowniczy w raku jelita grubego

Zbigniew Lorenc, Jacek Starzewski, Danuta Kokocińska, Monika Brzezińska, Mieszko Opiłka

Summary:

Wstęp: W pracy dokonano przeglądu na podstawie piśmiennictwa badań na temat przydatności identyfikacji węzła wartowniczego w ocenie stanu zaawansowania klinicznego raka jelita grubego. Przeprowadzono analizę wyników badań w tym zakresie wykonanych w różnych ośrodkach chirurgicznych. Zwrócono uwagę na te elementy które mają zasadnicze znaczenie w rokowaniu u chorych na raka jelita grubego oraz na prawdopodobne przyczyny błędów jakie są popełniane przy kwalifikacji chorych do określonej grupy zaawansowania klinicznego. Potwierdzenie przerzutów w węzłach chłonnych warunkuje zastosowanie terapii uzupełniającej i daje większe szanse na osiągnięcie dobrych wyników leczenia. Dotychczas stosowane techniki badawcze nie zawsze dają pewność właściwie postawionego rozpoznania w zakresie stopnia zaawansowania choroby, stąd poszukiwanie nowych metod, które zwiększyły by szansę na precyzyjne określenie stadium choroby i umożliwiłyby zastosowanie odpowiedniego, skutecznego leczenia. Materiał i metody: Omówiono koncepcję „węzła wartowniczego” oraz korzyści jakie może przynieść jego identyfikacja w ocenie zaawansowania choroby. Przedstawiono techniki wybarwiania węzłów chłonnych, rodzaje barwników i sposób nastrzyknięcia tkanki. Wyniki: Uwzględniono skuteczność diagnostyczną tej metody badawczej w różnych badaniach oraz ocenę patomorfologiczną węzła wartowniczego opartą na barwieniu hemoatoksylinowo-eozynowym, metodach immunohistochemicznych, a także przy zastosowaniu technik molekularnych. Dokonano oceny wyników dodatnich oraz fałszywie ujemnych prowadzonych badań. Wniosek: Stwierdzono przydatność nowej metody diagnostycznej w raku jelita grubego wymagającą jednakże dalszych badań oraz uwidoczniono korzyści jakie może przynieść zastosowanie tej metody w praktyce.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(7) : 307-311

FULL TXT (PDF: 0,12MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2