Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 12, Number S1, 2007

Rola radioterapii konformalnej w skojarzonym leczeniu raka stercza w grupie chorych o wysokim ryzyku progresji. Rozprawa habilitacyjna

Piotr Milecki

Summary:

Rak stercza w krajach wysokorozwiniętych stanowi istotny problem zarówno dla urologów jak
i onkologów. Z tego też względu optymalne stosowanie dostępnych metod terapeutycznych jest kluczowym wyzwaniem dla obu tych grup. W szeregu zaleceniach (Amerykańskie Towarzystwo Urologiczne, Europejskie Towarzystwo Urologiczne oraz Narodowy Instytut Raka Stanów Zjednoczonych) HT skojarzona z RT lub samodzielna HT znajdują zastosowanie w leczeniu zaawansowanego raka stercza. Nadal dla grupy chorych charakteryzującej się wysokim ryzykiem progresji systemowej brak jest dowodów pochodzących z randomizowanych badań klinicznych fazy III wskazujących bezpośrednio na
to na to, że samodzielna HT jest metodą istotnie mniej efektywną od leczenia skojarzonego
(HT + RT). Brak wyników badań klinicznych zawierających ramię z samodzielną HT („zagubione ramie”) może skłaniać do postawienia tezy, że nie mamy pełnej wiedzy odnoszącej się do porównania samodzielnej hormonoterapii do leczenia skojarzonego. W związku z tym nadal nie jest precyzyjnie określona rola, jaką odgrywa RT w skojarzeniu z HT.
Również przedmiotem kontrowersji jest ocena efektywności pooperacyjnej radioterapii zastosowanej po radykalnej prostatektomii. Pomimo tego, że RP jest metodą leczenia stwarzającą duże szanse na wyleczenie, to u części chorych po leczeniu operacyjnym stwierdza się progresję biochemiczną raka stercza będącą wynikiem obecności komórek
nowotworowych w loży pooperacyjnej i/lub poza miejscem operowanym. Z tego powodu, że
chorzy po RP reprezentują heterogenną grupę pod względem ryzyka progresji miejscowej oraz
systemowej, pojawia się pytanie: w której podgrupie chorych możemy oczekiwać największego zysku terapeutycznego po zastosowaniu uzupełniającej radioterapii.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2007; 12(S1) : 3-78

FULL TXT (PDF: 1,57MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2