New - fast track review!
Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 8, Number 2, 2003

Napromienianie dwa razy dziennie podwyższoną dawką frakcyjną chorych z przerzutami nowotworow złośliwych do mózgu. Wyniki końcowe prospektywnego badania klinicznego w nierandomizowanej grupie chorych

Szpytma T, Pluta E, Nowak-Sadzikowska J, Gliński B, Skołyszewski J.

Summary:

Cel: ocena toksyczności i efektywności napromieniania 2x dziennie u chorych z przerzutami nowotworu złośliwego do mózgu.
Materiał/metoda: w tym celu dokonano prospektywnej oceny napromieniania u 116 chorych leczonych w Klinice Radioterapii centrum Onkologii Oddział w Krakowie w okresie od 1992 roku do 2000 roku. Napromienianie prowadzono dwa razy dziennie podwyższoną dawka dzienną wynosząca 3 Gy z minimalną przerwą do dawki całkowitej 39 Gy. Chorzy zakwalifikowani do badania byli w stanie ogólnym wynoszącym przynajmniej 50 według skali Karnofskiego. Średni wiek chorych wynosił 55 lat.
Wyniki: wczesna tolerancja leczenia była dobra, a jedynie u 20 chorych było wymagane leczenie przeciw-obrzękowe. Ocena efektywności wykazała, że w 22% stwierdzono poprawę stanu neurologicznego. U 86 chorych stan neurologiczny nie uległ zmianie, a jedynie u 3 chorych uległ pogorszeniu. Przeżycie ogólne 12 miesięczne oraz 12 miesięczne przeżycie bez objawów progresji objawów neurologicznych wyniosły odpowiednio 20,7% i 10,3 miesięcy. Najlepsze rokowanie zaobserwowano u chorych, u których radioterapia była poprzedzona operacyjnym usunięciem ogniska przerzutowego w mózgu.
Podsumowanie: napromienianie dwa razy dziennie podwyższona dawką jest metodą leczenia o akceptowalnej toksyczności leczenia i charakteryzująca się dobrą skutecznością.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2003; 8(2) : 57-64

FULL TXT (PDF: 0,21MB)

« back

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2