New - fast track review!
Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number S2, 2004

 

 • The rotary-dual technique of the total skin electron irradiation

  T. Piotrowski
  p. 239-239
 • Rola dozymetrii in vivo w nowoczesnej radioterapii

  W. Bulski, J. Rostkowska, M. Kania
  p. 239-239
 • Evaluation of set-up deviations during the irradiation of patients suffering from breast cancer treated with two different techniques

  P.F. Kukołowicz , A. Dąbrowski , P. Gut , L. Chmielewski , A. Wieczorek , P.Kędzierawski
  p. 240-240
 • Radiochemioterapia przedoperacyjna i wyciêcie miejscowe jako alternatywadla amputacji u chorych z promienioczułym rakiem odbytnicy: doświadczenia wstępne

  K. Bujko, M.P. Nowacki, J. Olędzki, M. Grudzień-Kowalska
  p. 240-241
 • Czynniki wpływające na rozkład dawki od liniowych źródeł P-32 stosowanych w brachyterapii naczyń wieńcowych

  S. Pszona , W. Bulski , C. Kępka , A. Witkowski , K. Wincel , B. Zaręba , M. Kawczyńska , D. Garmol
  p. 241-241
 • Porównanie wczesnych odczynów popromiennych wg skali RTOG w radioterapii raka gruczołu krokowego u chorych leczonych metodą IMRT oraz 3D CRT

  J. Łuniewska-Bury , M. Klonowicz , M. Spych , Ł. Wieczorkowski , J. Fijuth
  p. 241-242
 • Technika konformalnej radioterapii i kontrola dawek w zaawansowanym miejscowo raku szyjki macicy

  M. Rusiecka, D. Oborska-Kumaszyńska, B. Izmajłowicz, E. Pater, B. Słocka, J. Dryl, K. Bojanowska, Z. Mazur
  p. 242-243
 • Czy brachyterapia PDR zastąpi brachyterapię LDR?

  J. Skowronek
  p. 243-243
 • Rola radioterapii w nowotworach wieku dziecięcego

  A. Skowrońska-Gardas
  p. 244-244
 • Fluktuacje stężeń VEGF A w trakcie radioterapii u chorych na nowotwory gardła i krtani

  I. Gisterek, P. Sedlaczek, J. Kornafel, A. Harłozińska-Szmyrka
  p. 244-245
 • Brachyterapia HDR złośliwych glejaków: ocena wartości predykcyjnej parametru objętości i powierzchni guza

  A. Lebioda, R. Makarewicz, R. Kabacińska, J. Furtak
  p. 245-245
 • Objawy uboczne radykalnego leczenia radioterapią raka stercza:ocena 4-letnich doświadczeń

  P. Milecki, Z. Kwias
  p. 245-246
 • Wyniki leczenia i czynniki prognostyczne u chorych na miejscowo zaawansowanego raka stercza leczonych napromienianiem

  J. Nowak-Sadzikowska, J. Pszon, B. Gliński
  p. 246-246
 • Śródtkankowa brachyterapia HDR wspomagana hipertermią 500 kHz w leczeniu wczesnych nawrotów miejscowych raka szyjki i trzonu macicy w polu uprzednio napromienianym - wyniki wstępne

  N. Piotrkowicz, J. Zieliński, P. Dębicki, J. Jońska
  p. 246-247
 • Miejscowo-regionalne wyleczenie znamiennie wydłuża czas do wystąpienia odległych przerzutów u chorych na miejscowo zaawansowanego raka piersi

  W. Rogowski, A. Badzio, R. Dziadziuszko , J. Mądrzak, M. Wełnicka-Jaskiewicz, Peter Barrett-Lee, J. Jassem
  p. 247-247
 • Wyniki leczenia skojarzonego chorych na nowotwory jamy ustnejw materiale Zespołu Narządowego Nowotworów Głowy i Szyi Instytutu Onkologii w Gliwicach

  W. Sąsiadek, M. Goleń, M. Hutnik, A. Wygoda, T. Rutkowski, B. Pilecki, M. Syguła, W. Przeorek, C. Szymczyk, A. Maciejewski, J. Wierzgoń, K. Składowski
  p. 248-248
 • Kształcenie techników radioterapii na studiach licencjackich i magisterskich

  J. Malicki
  p. 249-249
 • Ocena wpływu napięcia mięśni na obszar napromienianych tkanek regionu miednicy

  P. Czuchraniuk, K. Bujko, P. Kukołowicz, L. Kępka, A. Chwesiuk, A. Żółciak-Siwińska
  p. 249-249
 • IMRT; nowy standard leczenia i weryfikacji w radioterapii

  B. Smolińska, A. Grządziel, R. Rutkowski, I. Bereza
  p. 250-250
 • Analiza zaburzeń krzepnięcia u chorych na nowotwory narządów głowy i szyi leczonych napromienianiem lub metodą skojarzoną

  B. Jagielska, W. Rolski, G. Sobczyk, A. Kawecki, E. Kraszewska
  p. 250-251
 • Zmiany w obrębie subpopulacji limfocytów krwi obwodowej pacjentek z rakiem piersi po uzupełniającej radioterapii

  E. Nowakowska, M. Kubaszewska, J. Skowronek
  p. 251-251
 • Rola radioterapii jako leczenia samodzielnego i skojarzonego oraz wpływu wybranych sposobów frakcjonowania dawki promieniowaniau chorych na zaawansowanego raka części nosowej i ustnej gardła

  M. Syguła, K. Składowski, B. Pilecki, A. Wygoda, M. Hutnik, W. Sąsiadek
  p. 252-252
 • Wstępna ocena leczenia skojarzonego (sobotnio-niedzielnej chemioterapii)

  L. Szatkowska, A.Brzozowska, G. Rusinek, B.Winkler, M. Mazurkiewicz, G. Baka
  p. 252-253
 • Kształcenie techników radioterapii w krajach Unii Europejskiej - nowe projekty

  M. Bogusz-Osawa, J. Malicki
  p. 253-253
 • Zastosowanie radiochirurgii stereotaktycznej w oponiakach wewnątrzczaszkowych

  K. Galwas, R.Tarnawski
  p. 255-255
 • Wpływ teleradioterapii konformalnej na obniżenie dawek w narządach zdrowych u chorych z zaawansowanym rakiem szyjki macicy

  A. Roszak, A. Skrobała, H. Włodarczyk, J. Malicki, E. Cikowska-Woźniak
  p. 256-256
 • Ocena wyników leczenia skojarzonego chorych na nowotwory ślinianek

  A. Idasiak, S. Blamek, E. Wolny, R.Tarnawski
  p. 256-257
 • Radioterapia u chorych z wszczepionym rozrusznikiem serca lub kardiowerterem - defibrylatorem; aspekty praktyczne

  B. Wysocka, D. Wrona, J. Jassem
  p. 257-257
 • Zastosowanie techniki ćwierćwiązek z użyciem jednego izocentrum w radioterapii chorych na raka piersi

  H. Urbańczyk , R. Tarnawski , J.Wydmański , L. Hawrylewicz , L. Misztal
  p. 258-258
 • Wartość wybranych, klinicznych czynników prognostycznych w radykalnej radioterapii chorych na raka pęcherza moczowego

  W. Majewski
  p. 258-258
 • Ocena skuteczności hipofrakcjonowanej, pooperacyjnej radioterapii u chorych na niskozróżnicowane glejaki mózgu

  L. Czopkiewicz, M. Pamucka, K. Składowski
  p. 259-259
 • Porównanie standardowego (20 Gy/5x) i hypofrakcjonowanego (16 Gy/2x) paliatywnego napromieniania chorych na nieoperacyjnego, niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP): końcowe wyniki wieloośrodkowego badania randomizowanego

  E. Senkus-Konefka , R. Dziadziuszko, E. Bednaruk-Młyński, A. Pliszka, J. Kubrak, A. Lewandowska
  p. 259-260
 • Radykalna radioterapia chorych na raka pęcherza moczowego w stopniu T2-T4

  E. Bednaruk-Młyński, R. Zaucha, A. Kobierska, J. Jassem
  p. 260-260
 • Porównanie dwóch metod uzupełniającego leczenia raka odbytnicy: przedoperacyjnej, hipofrakcjonowanej teleradioterapii i pooperacyjnej radioterapii frakcjonowanej konwencjonalnie

  M. Grzela, R. Makarewicz, W. Windorbska
  p. 261-261
 • Porównanie dwóch metod uzupełniającego leczenia raka odbytnicy: przedoperacyjnej, hipofrakcjonowanej teleradioterapii i pooperacyjnej radioterapii frakcjonowanej konwencjonalnie

  M. Grzela, R. Makarewicz, W. Windorbska
  p. 261-261
 • Wyniki leczenia napromienianiem techniką manchesterską u chorych z rakiem krtani

  Z. Laskus, Z. Szutkowski
  p. 261-262
 • Rola IMRT w redukcji dawki promieniowania w odbytnicy w trakcie radykalnej radioterapii raka prostaty

  E. Ziółkowska , T. Morgaś, J. Reszke, W. Windorbska, B. Drzewiecka, R. Makarewicz
  p. 262-262
 • Wyniki leczenia nerwiaków nerwu słuchowego metodą radiochirurgii stereotaktycznej

  S. Blamek, K. Ficek, A. Idasiak, E. Wolny, L. Miszczyk, R. Tarnawski
  p. 263-263
 • Pooperacyjna radioterapia po radykalnej prostatektomii: wstępna ocena metody leczenia

  P. Milecki, Z. Kwias
  p. 263-264
 • Napromienianie całego ciała dawek 5 Gy w chorobach rozrostowych układu krwionośnego

  G. Kosicka, J. Malicki
  p. 264-264
 • Wyniki leczenia zaawansowanego raka szyjki macicy w aspekcie zastosowanych technik radioterapii

  R. Krynicki, P. Raczyński, B. Lindner, J. Jońska, J. Staniaszek, G. Panek, K. Gawrychowski
  p. 265-265
 • Zastosowanie radioterapii konformalnej 3-D w leczeniu dzieci z wysokozróżnicowanymi nowotworami OUN

  A. Skowrońska-Gardas, M. Chojnacka, K. Pędziwiatr
  p. 265-266
 • Boost stereotaktyczny w leczeniu mięsaków tkanek miękkich oczodołu u dzieci

  K. Ficek, S. Blamek, K. Ślosarek, L. Miszczyk
  p. 266-266
 • Wpływ wypełnienia pęcherza moczowego na położenie prostaty i konsekwencje kliniczne dla efektów leczenia promieniowaniem jonizującym chorych na raka gruczołu krokowego

  M. Zarzycka, E. Ziółkowska, T. Morgaś , W. Windorbska, B. Drzewiecka, M. Stusińska
  p. 267-267
 • Przyczyny wcześniejszego zakończenia leczenia z powodu odczynu popromiennego lub powikłań w trakcie radioterapii u pacjentów napromienianych radykalnie

  W. Windorbska, M. Zarzycka, J. Armatys-Sowa
  p. 267-268
 • Przyczyny wprowadzonej przerwy w trakcie radioterapii u pacjentów napromienianych radykalnie

  M. Zarzycka, W. Windorbska, J. Armatys-Sowa
  p. 268-268
 • Terminowość w procesie radioterapii

  E. Karolak, M. Bogusz-Osawa
  p. 269-269
 • Brachyterapia „Real time”- technika pozwalająca na zminimalizowanie błędu geograficznego w czasie aplikacji u chorych z rakiem prostaty

  J. Bystrzycka, B. Białas, K. Ślosarek, M. Fijałkowski
  p. 270-270
 • Zastosowanie aplikatorów indywidualnych w brachyterapii kontaktowej

  E. Mazur, I. Wesołowska, M. Mych
  p. 270-270
 • Analiza parametrów fizycznych brachyterapii - czy boost śródtkankowy zwiększa ryzyko zwłóknienia w raku piersi?

  A. Wronczewska, R. Makarewicz, R. Kabacińska, A. Zuchora
  p. 271-271
 • Ocena skuteczności brachyterapii HDR w zaawansowanym raku płuca

  B. Jochymek, J. Gawełko, W. Piekorz, J. Krypel, R. Kwiatkowski
  p. 271-271
 • Chorzy na nowotwory nieginekologiczne leczeni metodami brachyterapii w Wielkopolskim Centrum Onkologii

  J. Skowronek, K. Adamska
  p. 272-272
 • Brachyterapia HDR raka skóry - rozsądna alternatywa leczenia chirurgicznego i teleterapii

  J. Skowronek, K. Adamska, D. Jezierska, M. Kubaszewska, G. Zwierzchowski, M. Dymnicka
  p. 272-273
 • Wyniki leczenia raka wargi metodą brachyterapii śródtkankowej HDR

  A. Lebioda, R. Makarewicz, J. Terlikiewicz, A. Wronczewska
  p. 273-273
 • Radioterapia konwencjonalna X-220kV oraz brachyterapia HDR Ir 192 jako metody leczenia raka skóry

  K. Trela, I. Wziętek, B. Białas
  p. 273-274
 • Palliative effectiveness and tolerance of endobronchial HDR brachytherapy in patients with lung cancer -the preliminary experience of Oncology Centre in Gliwice, Department of Brachytherapy

  M. Gawkowska-Suwińska, B. Białas, M. Fijałkowski, R. Gawlik, A. Zajusz, R. Suwiński, K. Behrent, T. Rutkowski, D. Syguła, G. Plewicki
  p. 274-275
 • Brachytherapy HDR in interoperative breast cancer treatment

  J. Hammer, M. Jurczyk, S. Sajdak, P. Jankowski, M. Pisarska
  p. 275-275
 • Wpływ wydłużenia przerwy między impulsami brachyterapii PDR na wartości dawek promieniowania w narządach krytycznych

  J. Skowronek
  p. 275-276
 • Analiza powikłań wczesnych oraz tolerancji leczenia u chorych leczonych metodą brachyterapii PDR

  J. Skowronek
  p. 276-276
 • Analiza funkcjonalności brachyterapii PDR od strony technicznej

  J. Skowronek
  p. 277-277
 • Brachyterapia pulsacyjna (BT PDR) z zastosowaniem aplikatorów Normana Simona chorych na raka trzonu macicy nie kwalifikujących się do leczenia operacyjnego

  J. Komorniczak, T. Sawicki, K. Serkies, J. Jassem
  p. 277-278
 • Okołooperacyjna brachyterapia pulsacyjna (BT PDR) jako metoda podwyższenia dawki na lożę po guzie u chorych na raka piersi leczonych z zachowaniem narządu

  K. Serkies, T. Sawicki, M. Raczkowska-Muraszko, D. Dobaczewska, J. Jaśkiewicz, J. Jassem
  p. 278-278
 • Zastosowanie indywidualnych aplikatorów w brachyterapii pulsacyjnej nowotworów regionu głowy i szyi

  A. Ziemlewski, T. Sawicki, K. Serkies, J. Zienkiewicz, J. Jassem
  p. 278-279
 • Wpływ liczby aplikatorów Normana-Simona (NS) na rozkład dawki u chorych na raka trzonu macicy otrzymujących pulsacyjną brachyterapię (PDR BT)

  Z. Tarnawska, K. Serkies, J. Jassem
  p. 279-279
 • Analiza wyników powtórnego napromieniania chorych ze wznową raka części nosowej gardła przy zastosowaniu brachyterapii HDR

  J. Terlikiewicz, A. Lebioda, A. Zuchora, R. Kabacińska
  p. 280-280
 • Brachyterapia HDR w leczeniu wznowy raka krtani w obrębie tracheostomy - opis przypadku

  R. Kwiatkowski, J.Gawełko, T.Gierek, J. Paluch
  p. 280-281
 • Kontrola jakości i indywidualna optymalizacja warunków leczenia w brachyterapii pulsacyjnej aparatem microSelectron PDR

  A. Kołodziejczyk, E. Góra, R. Barańczyk, D. Miszczak, B. Rozwadowska-Bogusz, J. Lesiak, M. Waligórski
  p. 281-281
 • Kontrola radioterapii techniką zdjęć portalowych dla chorych na raka odbytnicy

  E. Wolny, A. Idasiak, S. Blamek, J. Wydmański
  p. 281-282
 • Standaryzacja procedury radioterapii

  E. Karolak, J. Malicki, G. Stryczyńska, M. Matecka-Nowak, M. Kubaszewska, K. Adamska, G. Kosicka, E. Cikowska-Woźniak, A. Roszak, M. Bogusz-Osawa, A. Skrobała, M. Litoborski, A. Machtyl, M. Kędzia-Tylman
  p. 282-283
 • Zgoda pacjenta na leczenie z wykorzystaniem promieniowania jonizującego w Wielkopolskim Centrum Onkologii

  M. Bogusz-Osawa, P. Milecki, T. Osawa
  p. 283-283
 • System zarządzania i weryfikacji lantis jako podstawa organizacji zakładu radioterapii

  A. Radkowski, R. Mężykowski, R. Żerański, J. Minczewska, E.Cieślak, E. Wasilewska-Teśluk
  p. 284-284
 • Rola technika planującego w napromienianiu TBI

  S. Bacia, J. Halemba, L. Misztal
  p. 284-284
 • Wielkopolskie Centrum Onkologii - jakość i bezpieczeństwo w radioterapii

  M. Sikorska, G. Kapica, M. Kędzia-Tylman
  p. 285-285
 • Pozycjonowanie i unieruchamianie pacjentów w radioterapii

  M. Kuta, D. Wilk
  p. 285-285
 • Ocena interpretacji wybranych terminów stosowanych w radioterapii onkologicznej na przykładzie grupy techników radioterapii

  A. Machtyl, P. Milecki, I. Machtyl, P. Puczkarski
  p. 286-286
 • Poprawa jakości radioterapii poprzez kontrolę portalową w Centrum Onkologii w Bydgoszczy

  M. Kubiak, M. Grzela, K. Majewska, T. Morgaś
  p. 286-287
 • Kliny dynamiczne, dozymetria i kontrola jakości

  K. Chełmiński, W. Bulski, J. Rostkowska, M. Kania
  p. 287-287
 • Trendy czasowe odtwarzalności ułożenia pacjentów leczonych z powodu nowotworów piersi po mastektomii, ginekologicznych i prostaty

  A. Dąbrowski, P. F. Kukołowicz, N. Paczkowski
  p. 287-288
 • Ocena precyzji radioterapii w regionie głowy i szyi w oparciu o pomiary błędów ułożenia

  G. Woźniak
  p. 288-288
 • Porównanie właściwości dozymetrycznych systemów Portal Vision LC250 i aS500

  B. Woźniak, M. Ganowicz, A. Bekman
  p. 288-289
 • Monitorowanie i pomiary elementarną częścią Systemu Zarządzania Jakością w radioterapii w Wielkopolskim Centrum Onkologii

  M. Bogusz-Osawa, J. Malicki, J. Kierzkowski
  p. 289-289
 • Monitorowanie i pomiary elementarną częścią Systemu Zarządzania Jakością w radioterapii w Wielkopolskim Centrum Onkologii

  M. Bogusz-Osawa, J. Malicki, J. Kierzkowski
  p. 289-289
 • Dozymetria in vivo asymetrycznych wiązek promieniowania X stosowanych w napromienianiu nowotworów regionu głowy i szyi

  R. Mężykowski, R. Żerański, P. Szczęsny, J. Minczewska
  p. 290-290
 • Dopuszczenie do praktyki klinicznej klinów wirtualnych dla akceleratorów Primus firmy Siemens

  R. Mężykowski, R. Żerański, J. Minczewska
  p. 290-291
 • Porównanie technik boostu klasycznego i jednoczasowego na podstawie „zysku terapeutycznego”

  K. Ślosarek, A. Zajusz
  p. 291-291
 • Time trend of setup deviations during irradiation of patients with breast, prostate and gynecologic cancers

  A. Dąbrowski, P. F. Kukołowicz, N. Paczkowski
  p. 291-291
 • Ocena stabilności parametrów dozymetrycznych systemu do radioterapii śródoperacyjnej PRS-400

  A. Orlef, Z. Maniakowski, A. Bekman, J. Wydmański
  p. 292-292
 • Are standard quality parameters useful in comparison of conventional and IMSRT plans?

  A. Grządziel, G. Anca-Ligia, P. Kneschaurek
  p. 293-293
 • Planowanie IMRT u pacjentów z rakiem w obrębie głowy i szyi, przy użyciu systemu planowania leczenia KonRad

  B. Selerski, A. Wieczorek, T. Kuszewski, P. Kukołowicz
  p. 293-294
 • Zastosowanie detektorów typu MOSFET do pomiarów dawki w odbytnicy u pacjentów leczonych metodą brachyterapii HDR z powodu nowotworu prostaty

  J. Wittych, J. Miedzińska
  p. 294-294
 • Detektory MOSFET jako narzędzie do weryfikowania dawek terapeutycznych wiązek elektronów w radioterapii

  M. Dybek, W. Łobodziec, A. Kawa-Iwanicka, T. Iwanicki
  p. 295-295
 • Protokół kontroli jakości symulatorów terapeutycznych

  S. Zielińska- Dąbrowska, W. Skrzyński, P. F. Kukołowicz
  p. 295-295
 • Weryfikacja rozkładu dawki IMRT za pomocą matrycy półprzewodnikowej IMRTLog

  K. Lis, M. Wachowicz, P. Kukołowicz
  p. 296-296
 • Równoważna Dawka Jednorodna (EUD) jako dawka efektywna w radioterapii - porównanie rozkładu dawki promieniowania w teleterapii i brachyterapii

  R. Kabacińska, T. Morgaś, A. Zuchora, R. Makarewicz, B. Drzewiecka
  p. 296-297
 • Próby wykorzystania pozytonowej tomografii emisyjnej PET-CTdo planowania brachyterapii stereotaktycznej mózgu

  A. Zuchora, A. Wronczewska, R. Kabacińska, J. Szefer
  p. 297-297
 • Zapewnienie jakości w technice dIMRT w Centrum Onkologii w Bydgoszczy

  T. Morgaś, B. Drzewiecka, J. Winiecki, K Majewska
  p. 297-298
 • Ocena dokładności obliczeń rozkładów dawki realizowanych przez systemy planowania leczenia Cadplan i Theraplan dla wiązki elektronowej

  R. Barańczyk, S. Hyödynmaa, J. Eskola, J. Lesiak, B. Rozwadowska-Bogusz, A. Kołodziejczyk, M. Waligórski
  p. 298-298
 • Porównanie wyników badań tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego z pozytonową emisyjną tomografią w ocenie wyników leczenia ziarnicy złośliwej

  E. Błaszczyk, B. Bobek Billewicz, W. Windorbska, P. Błaszczyk
  p. 298-299
 • Zastosowanie pozytonowej emisyjnej tomografii w ocenie wyników leczenia ziarnicy złośliwej w materiale Centrum Onkologii w Bydgoszczy

  P .Błaszczyk, W. Windorbska, E. Błaszczyk, P. Szymański
  p. 299-299
 • Analiza wyników leczenia chorych na miejscowo zaawansowanego raka piersi w Centrum Onkologii w Bydgoszczy

  A. Partyka, W. Windorbska, G. Kulińska
  p. 299-300
 • Stosowanie G-CSF w trakcie chemioradioterapii - ocena bezpieczeństwa

  S. Nawrocki, A. Karczmarczyk
  p. 300-300
 • Czerniak złośliwy nosowej części gardła leczony samodzielnie radioterapią z całkowitą regresją, opis przypadku

  S. Nawrocki, A. Radkowski, M. Górzyński
  p. 301-301
 • Brachyterapia HDR w leczeniu wznowy raka szyjki macicy - prezentacja przypadku

  R. Kwiatkowski, J. Gawełko
  p. 301-302
 • Hipertermia - obiecująca perspektywa?

  G. Owczarek
  p. 302-302
 • Porównanie skuteczności chemioterapii i radioterapii w leczeniu uzupełniającym u chorych na raka jajnika leczonych operacyjnie, doświadczenia własne

  L. Marciniak, J. Tujakowski
  p. 303-303
 • Radioterapia skojarzona jednoczasowa z dotętniczą wysokodawkową chemioterapią w nieoperacyjnym raku głowy i szyi (RADPLAT): ocena metody leczenia

  P. Milecki, P. Tomczak, W. Golusiński
  p. 303-304
 • Przerzut do móżdżku w przebiegu raka jajnika - opis przypadku

  J. Urbański, A. Mucha-Małecka, B. Gliński
  p. 304-304
 • Wielopostaciowy żółtako-gwiaździak - opis przypadku

  A. Mucha-Małecka, J. Urbański, B.Gliński
  p. 304-305
 • Przyzwojak opuszki żyły szyjnej z przerzutami do węzłów chłonnych - opis przypadku

  M. Kubiak, J. Reszke, E. Ziółkowska
  p. 305-305
 • Stężenia czynników układu fibrynolizy w wyciągach tkankowych raka piersi

  E. Pietrusińska, E. Ziółkowska, P. Rhone
  p. 306-306
 • Czynniki prognostyczne i predykcyjne u chorych na zaawansowanego raka krtani i krtaniowej części gardła napromienianych po indukcyjnej chemioterapii

  K. Małecki, S. Korzeniowski, J. Ryś
  p. 306-307
 • Analiza występowania późnych następstw po leczeniu oszczędzającym u chorych na raka piersi

  A. Pawlaczyk
  p. 307-308
 • Radiochemioterapia chorych na zaawansowanego raka szyjki macicy - wpływ toksyczności leczenia na przebieg zaplanowanej procedury terapeutycznej

  A. Roszak, K. Bratos, E. Cikowska-Woźniak, A. Wojciechowska-Łącka
  p. 308-308
 • Ocena ryzyka popromiennej osteoporozy kręgosłupa szyjnego u chorych na raka rejonu głowy i szyi - doniesienie wstępne

  B. Hejduk, M. Goleń, A. Wygoda, W. Sąsiadek, C. Przeorek, K. Składowski
  p. 309-309
 • Wpływ ETZ/HTZ na występowanie raka sutka w materiale Centrum Onkologii w Gliwicach

  A. Urban, L. Miszczyk
  p. 309-310
 • Niepowodzenia po leczeniu oszczędzającym u chorych na raka

  Z. Malinowski, A. Skowrońska-Gardas, Z. Jodkiewicz
  p. 310-310
 • Analiza wyników leczenia i przyczyn niepowodzeń u chorych na raka zatok obocznych nosa

  Z. Szutkowski, A. Kawecki, E. Wasilewska-Teśluk, E. Kraszewska
  p. 310-311
 • Stopień złośliwości histologicznej raka endometrium a częstość nawrotów i przerzutów

  M. Grzelak, J. Sobotkowski, A. Pietraszek
  p. 311-311
 • Ocena skuteczności leczenia wspomagającego octanem megestrolu u chorych na nowotwory regionu głowy i szyi, leczonych za pomocą przyśpieszonej radioterapii

  M. Hutnik, W. Sąsiadek, A. Wygoda, T. Rutkowski, M. Syguła, B. Pilecki, M. Goleń, W. Przeorek, A. Heyda, K. Składowski
  p. 311-312
 • Międzybłoniak opłucnej - diagnostyka i leczenie w materiale Centrum

  M. Pęcak, B. Sas Korczyńska, S. Korzeniowski, B. Rozwadowska-Bogusz
  p. 312-312
 • Wzrost częstości popromiennych aberracji chromosomowych w limfocytach pacjentów z nowotworem krtani

  H. Lisowska, A. Lankoff, A. Banasik, A. Padjas, A. Wieczorek, T. Kuszewski, S. Góźdź, A. Wójcik
  p. 312-313
 • Niedokrwistość jako konsekwencja toksyczności radiochemioterapii chorych na raka szyjki macicy i jej wpływ na wyniki leczenia

  A. Roszak, K. Bratos, P. Rychwalska, E. Cikowska-Woźniak, H. Włodarczyk
  p. 313-313
 • Kliniczne znaczenie stężenia hemoglobiny u chorych na raka szyjki macicy otrzymujących wyłączną radioterapię

  K. Serkies, A. Badzio, J. Jassem
  p. 313-314

« back

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2