New - fast track review!
Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 4, Number 4, 1999

 

 • Radioterapia nowotworów układu chłonnego

  Korzeniowski S.
  p. 85-86
 • Postępy diagnostyki patologicznej nowotworów układu chłonnego

  Mioduszewska O.
  p. 86-86
 • Wysokodawkowana chemioterapia w leczeniu chłoniaków

  Skotnicki A, Jurczak W, Mensah P, Nowak W.
  p. 86-87
 • Radioterapia chłoniaków wieku dziecięcego

  Skowrońska-Gardas A.
  p. 87-87
 • Miejsce radioterapii w leczeniu chorych na pierwotne chłoniaki śródpiersia o wysokim stopniu złośliwości histologicznej

  Krzyżanowska J, Meder J, Brzeska B, Lampka E, Osiadacz W, Walczewski J, Mioduszewska O.
  p. 87-88
 • Wyniki leczenia u chorych na chłoniaki nieziarnicze o pośrednim i wysokim stopniu złośliwości po chemioterapii MACOP-B lub VACOP-B i radioterapii. Analiza czynników prognostycznych i próba oceny roli radioterapii

  Sas-Korczyńska B, Korzeniowski S, Radkowski A, Skołyszewski J, Rychlik U.
  p. 88-89
 • Taktyka postępowania u chorych na chłoniaki złośliwe mózgu - doświadczenia własne

  Lampka E, Tajer J, Borawska A, Walewski J, Meder J, Leszczyk Cz, Mioduszewska O.
  p. 89-89
 • Ocena wyników leczenia samodzielną radioterapią chorych na ziarnicę złośliwą w stopniach klinicznego zaawansowania I-IIIA leczonych w latach 1978-1993

  Meder J, Lampka E, Osiadacz W, Brzeska B, Fijuth J, Kawecki A, Łyczek J, Tajer J.
  p. 89-90
 • Wyniki skojarzonego leczenia chorych na niezaawansowaną ziarnicę złośliwą z niekorzystnymi czynnikami prognostycznymi

  Dyduch M, Radkowski A, Korzeniowski S, Skołyszewski J.
  p. 90-90
 • Wstępna ocena skuteczności i powikłań leczenia metodą skojarzoną chorych na ziarnicę złośliwą (chemioterapia MOPP/ABV + radioterapia)

  Meder J, Lampka E, Osiadacz W, Walewski J, Brzeska B, Tajer J, Kawecki A.
  p. 90-91
 • Ocena wyników leczenia metodą skojarzoną (chemioterapia 6x MOPP z uzupełniającym napromienianiem) chorych na ziarnicę złośliwą w stopniu zaawansowania I-IIIA

  Meder J, Osiadacz W, Brzeska B, Lampka E, Tajer J, Kawecki A, Łyczek J.
  p. 91-91
 • Towards a new legal framework for radiotherapy in the EU member states: Is there a scope for harmonisation? Can ESTRO contribute?

  Heeren G.
  p. 91-92
 • Total body irradiation

  Barett A.
  p. 92-106
 • New advences in biology and modern treatment of Hodgkin's disease

  Dieh V.
  p. 106-106
 • Localised and advanced Hodgkin's disease: toward a common strategy? An EORTC lymphoma Group point of view

  Carde P.
  p. 106-107
 • New approaches to follicular lymphoma

  Rohatiner AZS.
  p. 107-107
 • Wyniki leczenia ziarnicy złośliwej w stopniu klinicznym od I do IV w materiale Regionalnego Centrum Onkologii w Bydgoszczy

  Pietrusińska E, Lebioda A, Ziółkowska E, Windorbska W.
  p. 108-108
 • Taktyka postępowania u kobiet w ciąży z rozpoznaną ziarnicą złośliwą - doświadczenia własne

  Meder J, Lampka E, Kawecki A, Łyczek J, Dębski R, Kawczyńska M, Walewski J.
  p. 108-108
 • Radioterapia ziarnicy złośliwej u dzieci w materiale I Zakładu Teleradioterapii Centrum

  Skowrońska-Gardas A, Chojnacka M, Pędziwiatr K.
  p. 109-109
 • Typ z przewagą limfocytów ziarnicy złośliwej: czy wymaga odmiennego leczenia?

  Radkowski A, Kokoszka A, Rysz B, Urbańska M.
  p. 109-110
 • Analiza wczesnych i późnych powikłań w grupie chorych leczonych na ziarnicę złośliwą w Centrum Onkologii w Warszawie w latach 1994-1998

  Lampka E, Meder J, Osiadacz W, Tajer J, Brzeska B, Walewski J, Kawecki A.
  p. 110-110
 • Problem oceny wczesnej kardiotoksyczności u chorych na nowotwory układu chłonnego

  Osiadacz W, Miśkiewicz Z, Lampka E, Brzeska B, Tajer J, Meder J.
  p. 110-111
 • Wynik leczenia skojarzonego chorych na ziarnicę złośliwą wg protokołu AMA + RT

  Meder J, Brzeska B, Osiadacz W, Lampka E, Kawecki A, Fijuth J, Łyczek J.
  p. 111-111
 • Błędy i pomyłki w radioterapii, ale nigdy w moim zakładzie

  Maciejewski B.
  p. 111-111
 • Zewnętrzny audit dozymetryczny wiązek fotonowych nowych aparatów teleradioterapii stosowanych w COOK

  Waligórski M, Polak B, Lesiek J, Byrski E.
  p. 111-112
 • Weryfikacja obliczeń dawek wykonywanych za pomocą systemu CadPlan

  Lesiak J, Gorączko A, Bubula E, Waligórski M.
  p. 112-113
 • Sprawdzenie poprawności ustawiania pól napromieniania jako element kontroli jakości radioterapii

  Rembielak A, Grządziel A, Ślosarek K.
  p. 113-113
 • Kontrola jakości (QC) komputerowych systemów planowania radioterapii

  Dąbrowska R, Morawska M, Bulski W.
  p. 113-114
 • Dynamiczna Modulacja Intensywności Dawki jako nowa i przełomowa technika współczesnej radioterapii - algorytm Spirou - Convery - Svensson

  Sieradzki G.
  p. 114-114
 • Zastosowanie stereotaktycznej radioterapii w guzach OUN

  Fijuth J.
  p. 115-115
 • Zastosowanie asymetrycznych kolimatorów w radioterapii nowotworów oczodołu przy nieusuniętej gałce ocznej.

  Kukołowicz P, Wieczorek A, Sadowska E, Góźdź S, Kuszewski T, Selerski B
  p. 115-116
 • Porównanie rozkładu dawek w ciele chorego podczas napromienianiania całego ciała w technice radioterapiiCo-60 i akceleratorem X 15 MeV.

  Malicki J, Kosicka G, Stryczyńska G, Wachowiak J
  p. 116-116
 • Dynamiczny kolimator wielolistkowy - nowe możliwości konformalnej radioterapii.

  Ślosarek K
  p. 116-116
 • Gdzie możemy oczekiwać uzyskania zysku terapeutycznego w wyniku zastosowania CRT?

  Nawrocki S, Milecki P, Stryczyńska G
  p. 117-117
 • Kalibracja źródła irydowego - analiza 3 różnych metod pomiarowych.

  Kabacińska R, Jastrzębski M, Makarewicz R, Drzewiecka B
  p. 117-117
 • Ocena porównawcza dwu metod obliczania dawek w odbytnicy podczas śródjamowej brachyterapii (BT) chorych na raka szyjki i trzonu macicy.

  Serkies K, Badzio A, Kobierska A, Jereczek-Fossa B, Sawicki T, Tarnawska Z, Nowak R, Szewczyk P, Jassem J
  p. 118-118
 • Napromienianie elektronami skóry całego ciała w przebiegu mycosis fungoides.

  Jarema M, Lewocki M, Rubik A, Boehlke M, Rogowska D, Marzęcki Z, Kubrak J
  p. 118-119
 • Wyniki leczenia niepowodzeń u chorych z rozpoznaniem ziarnicy złośliwej w materiale Regionalnego Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

  Pietrusińska E, Ziółkowska E, Lebioda A, Windorbska W
  p. 119-119
 • Zakażenie wirusem Epsteina-Barr w ziarnicy złośliwej. Ocena korelacji między ekspresją LMP-1 w komórkach Hodgkina i Reed-Sternberga, a ekspresją BCL-2.

  Matecka-Nowak M, Markowska J, Warchol JB
  p. 119-120
 • Pierwotne chłoniaki noso-i orogardła.

  Tajer J, Brzeska B, Lampka E, Osiadacz W, Meder J, Walewski J
  p. 120-120
 • Pierwotne chłoniaki kości (PChK).

  Tajer J, Lampka E, Brzeska E, Osiadacz W, Meder J
  p. 120-121
 • Izolowany szpiczak kości tkanek miękkich.

  Tajer J, Lampka E, Brzeska B, Osiadacz W, Meder J, Walewski J
  p. 121-121
 • Chłoniak złośliwy szyjki macicy.

  Sobotkowski J, Grzelak M, Pietraszak A
  p. 121-122
 • Rola radioterapii w kompleksowym leczeniu chorych na szpiczaka.

  Brzeska A, Tajer J, Osiadacz W, Lampka E,Krzyżanowska B, Trzaska B, Meder J
  p. 122-122
 • Wstępna ocena wyników i toksyczności leczenia chorych na ziarnicę złośliwą, u których zastosowano program LOPP/EVA z uzupełniającym napromienianiem.

  Meder J, Walewski J, Tajer J, Lampka E, Osiadacz W, Brzeska B, Borawska A
  p. 122-123
 • Rola leczenia napromienianiem w pierwotnych chłoniakach tarczycy.

  Trzaska A, Lampka E, Meder J, Walewski J
  p. 123-123
 • Radioterapia chłoniaków narządu wzroku.

  Wolska-Szmidt A, Krzystolik Z, Jarema A
  p. 123-124
 • Rozwój chłoniaka nieziarniczego w przebiegu choroby autoimmunologicznej. Opis pięciu przypadków.

  Sas - Korczyńska S, Korzeniowska S
  p. 124-124
 • Odczyny popromienne w tkance płucnej po napromienianiu techniką płaszcza górnego chorych na nowotwory układu chłonnego.

  Błaszczyk P, Windorbska W, Mross M
  p. 124-124
 • Wyniki kontroli radioterapii techniką zdjęć portalowych dla pacjentek napromienianych techniką box.

  Dąbrowski A, Kukułowicz P, Sadowska E
  p. 125-125
 • Realizacja techniki wielkopolowej w napromienianiu ziarnicy złośliwej przy wykorzystaniu systemu przestrzennego planowania teleradioterapii.

  Morawska - Kaczyńska M, Dąbrowski R, Skowrońska-Gardas A, Sochacka B
  p. 126-126
 • Wpływ normalizacji na rozkład planowanej dawki.

  Grządziel A, Rembielak A, Ślosarek K
  p. 126-126
 • Wpływ organizacji pracy i przeszkolenia personelu na radioterapię opartą na pełnej linii terapeutycznej. Doświadczenia ośrodka gliwickiego.

  Miszczyk L, Jochymek B
  p. 127-127
 • Wyniki codziennej kontroli akceleratorów Mevatron -KD2 w Świętokrzyskim Centrum Onkologii.

  Lis K, Dąbrowski A, Jurek E, Niemiec I, Siewierski K, Szarwińska M, Walczak M, Żywicka D
  p. 127-128
 • Efektywność elektronicznego obrazowania napromienianego pola w kontroli jakości radioterapii.

  Stryczyńska G, Nawrocki S, Malicki J, Milecki P
  p. 128-129
 • Wyznaczenie algorytmu obliczeń dawek dla automatycznych filtrów klinowych.

  Popielarz M
  p. 129-129
 • Porównanie zamierzonych współczynników TAR i SAR dla źródła 60Co - Theratron 780 z danymi literaturowymi.

  Kierzkowski J, Piotrowski T, Malicki J
  p. 129-130
 • Dawki w ciele chorego podczas radioterapii polami płaszczowymi.

  Kosicka G, Malicki J, Kierzkowski J, Fundowicz D
  p. 130-131
 • Niezależne szczęki kolimatora - nowe możliwości w radioterapii.

  Rzepecki J, Łuczak W, Minczewska J, Skórzak A
  p. 131-131
 • Planowanie leczenia raka piersi po tumorektomi z wykorzystaniem przystawki tomograficznej symulatora Ximatron.

  Bryski E, Lesiak J, Sas-Korczyńska B, Korzeniowski S
  p. 131-131
 • Skuteczność miejscowa przedoperacyjnej i pooperacyjnej radioterapii raka odbytnicy w odniesieniu do całkowitej dawki promieniowania i czasu leczenia promieniami.

  Suwiński R, J. Taylor MG, Withers HR
  p. 131-132
 • Napromienianie przedoperacyjne u chorych na raka dolnej części odbytnicy.

  Bujko K, Nowacki MP, Sopyło R, Olędzik J, Bednarczyk M, Skoczylas J
  p. 132-132
 • Wstępna ocena przydatności klinicznej dwóch systemów klasyfikacji (Dische i SOMA - LENT) późnych odczynów popromiennych wybranych tkanek zdrowych u chorych na nowotwory głowy i szyi leczonych promieniami.

  Goleń M, Składowski K, Wygoda A, Przeorek W, Syguła M, Wilczek G, Wygoda Z
  p. 133-133
 • Pooperacyjna brachyterapia dopochwowa u kobiet z rakiem błony śluzowej macicy.

  Bratos K, Cikowska-Woźniak E, Roszak A, Niecewicz R
  p. 133-134
 • Doświadczenia Oddziału Radioterapii II D.C.O. w leczeniu skojarzonym złośliwych glejaków mózgu.

  Włodarska-Polińska M, Jagas M
  p. 134-135
 • Ocena skuteczności leczenia promieniami u chorych na miejscowo zaawansowanego raka sutka.

  Sąsiadek W, Wygoda A, Składowski K, Rogoźińska J, Lange B, Mucha A, Syguła M
  p. 135-135
 • Radioterapia chorych na zaawansowanego raka krtani w materiale klinicznym Instytut Onkologii w Gliwicach w latach 1990-96.

  Mucha A, Składowski K, Wygoda A, Sąsiadek W, Goleń M
  p. 135-136
 • Wstępna ocena wyników leczenia oszczędzającego w latach 1993 - 1995 w Wielkopolskim Centrum Onkologii.

  Adamiak E, Fundowicz D, Nowak M, Stryczyńska G
  p. 136-137
 • Wyniki leczenia chorych na raka sutka w stadium rozsiewu w materiale Wielkopolskiego Centrum Onkologii.

  Skowronek J, Adamska K, Bąk G, Jezierska D, Nowakowska E, O'Shea A, Kubaszewska M
  p. 137-137
 • Zasady leczenia napromienianiem chorych na czerniaka złośliwego na przykładzie chorych leczonych w Wielkopolskim Centrum Onkologii.

  Skowronek J, Adamska K, Nowakowska E, Jaraszyk D, Kubaszewska M, O'Shea A
  p. 137-137
 • Rakowiak wątroby leczony paliatywnie napromienianiem - opis przypadku.

  Skowronek J, Nyczak Z, Kubaszewska m
  p. 138-138
 • Struktura wiekowa, objawy oraz czynniki prognostyczne u młodych kobiet (<35 roku życia) z rozpoznaniem raka szyjki macicy na podstawie materiału z Oddz. Radioterapii Szpitala Morskiego w Gdyni w latach 1989-1998.

  Czyżewska K, Filarska D
  p. 138-138
 • Ocena skuteczności leczenia przerzutów odległych u chorych na miejscowo wyleczonego raka szyjki macicy.

  Jakubowicz J, Urbański K, Kojs Z, Karolewski Z
  p. 139-139
 • Oczekiwania i potrzeby chorych na nowotwór w trakcie radioterapii.

  Łuczak-Wawrzyniak J, Włodarczyk H, Machtyl A, Roszak A
  p. 139-140
 • Aspekty techniczne i dozymetryczne w stereotaktycznej radioterapii guzów OUN.

  Rostkowska J, Kania M, Bulski W, Wysocka A, Fijuth J
  p. 140-140
 • Zastosowanie preparatu Vratizolin w radioterapii.

  Pamucka M, Czopkiewicz L
  p. 140-141
 • Wpływ precyzji w wyznaczaniu GTV w planowaniu radioterapii na określenie prawdopodobieństwa miejscowego wyleczenia nowotworu i ryzyka wystąpienia przerzutów.

  Suwiński R
  p. 141-142
 • Advancing the Art.-A Renaissance in IMRT.

  Hoeppner CP, Siemens
  p. 142-142

« back

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2